PSY322 Communicationİstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar Geomatik MühendisliğiÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
Geomatik Mühendisliği
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: PSY322
Ders İsmi: Communication
Ders Yarıyılı: Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 0 3 6
Öğretim Dili: EN
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Üniversite Seçmeli
Dersin Seviyesi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr.Öğr.Üyesi ZEYNEP HALE AKSUNA
Dersi Veren(ler): Dr.Öğr.Üyesi İLKER ÇAYLA
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Bu dersin amacı, öğrencilere temel iletişim becerilerini kazandırmak, günlük hayatta ve profesyonel ortamlardaki kişiler arası iletişimlerini geliştirmelerine yardımcı olmaktır.

Dersin İçeriği: Temel iletişim becerileri, kişiler arası iletişime yakından bakış, beden dili, algı, iletişim çeşitleri ve komponentleri

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Bu dersin sonunda öğrenciler, kişiler arası ilişkiler ve iletişim hakkında temel konuları kavrarlar.
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
1) Bu dersin sonunda öğrenciler, insanı psikolojik ve sosyal yönleri ile anlama yaklaşımı sergilerler.
3 - Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
1) Bu dersin sonunda öğrenciler, bu alanla ilgili güncel gelişmeleri takip edebilirler
Alana Özgü Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
1) Bu dersin sonunda öğrenciler, çeşitli dinleyici gruplarına kişiler arası ilişkiler ile ilgili konularda açıklamalar yapabilirler.
2) Bu dersin sonunda öğrenciler, problemlere ve çözüm önerilerine ilişkin yazılı ve sözlü olarak düşüncelerini aktarabilir.
3) Bu dersin sonunda öğrenciler, eleştirel düşünceyi yapıcı bir şekilde ifade etme becerisine sahip olurlar.

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) • Dersin kapsamının ve temel kavramların tanımlanması -
2) • Kişilerarası iletişimin anlamlandırılması: Çeşitli yaklaşımlar ve modeller Gerekli materyalleri okuma
3) • Kişilerarası iletişimde benlik kavramı: Benlik kavramının gelişimi, özellikleri ve “kimlik”le ilişkileri Gerekli materyalleri okuma
4) • Kişilerarası iletişimde algılama süreci Gerekli materyalleri okuma
5) • Kişilerarası iletişimde sosyal bağlam: Sosyal ve fizik çevre Gerekli materyalleri okuma
6) ARA SINAV I -
7) • Kişilerarası iletişimde kodlar: Beden Dili Gerekli materyalleri okuma
8) • Kişilerarası iletişimde kodlar: Sözel İletişim Gerekli materyalleri okuma
9) • Kişilerarası iletişimde dil, ideoloji ve güç ilişkilerinin kuruluşu Gerekli materyalleri okuma
10) ARA SINAV II -
11) • Kişilerarası iletişimde rasyonellik ve alternatif iletişim stratejileri Gerekli materyalleri okuma
12) • Selamlama, retorik, öyküleme Gerekli materyalleri okuma
13) • Kişilerararası iletişimde sorun çözümleme: Dinleme ve empati Gerekli materyalleri okuma
14) • Kişilerararası iletişimde sorun çözümleme: Dinleme ve empati. Gerekli materyalleri okuma
15) YARIYIL SONU SINAVI -

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: • Fiske, J., 1996, İletişim Çalışmalarına Giriş, çev. Süleyman İrvan, Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara s. 91-111.
• Hartley, Peter, Interpersonal Communication, 1993, London: Routledge.
• İzgören, Ahmet Şerif, Dikkat Vücudunuz Konuşuyor, 1999, Academy İnternational, Ankara.
• Zıllıoğlu, Merih, İletişim Nedir, Cem Yayınevi, İstanbul, 2003.
• Oskay, Ünsal, İletişimin ABC’si, 2001, İstanbul: Der Yayınları.
• Zıllıoğlu, Merih, İletişim Nedir, Cem Yayınevi, İstanbul, 2003.
Diğer Kaynaklar: • Fiske, J., 1996, İletişim Çalışmalarına Giriş, çev. Süleyman İrvan, Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara s. 91-111.
• Hartley, Peter, Interpersonal Communication, 1993, London: Routledge.
• İzgören, Ahmet Şerif, Dikkat Vücudunuz Konuşuyor, 1999, Academy İnternational, Ankara.
• Zıllıoğlu, Merih, İletişim Nedir, Cem Yayınevi, İstanbul, 2003.
• Oskay, Ünsal, İletişimin ABC’si, 2001, İstanbul: Der Yayınları.
• Zıllıoğlu, Merih, İletişim Nedir, Cem Yayınevi, İstanbul, 2003.

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

5

4

6

Program Kazanımları
1) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
2) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
3) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
4) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
5) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
8) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
9) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
2) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
3) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
4) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
5) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
8) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
9) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım
Beyin fırtınası /Altı şapka
Bireysel çalışma ve ödevi
Ders
Okuma
Ödev
Problem Çözme
Rol oynama
Örnek olay çalışması

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Ödev

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ara Sınavlar 2 % 50
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 15 45
Uygulama 15 30
Sınıf Dışı Ders Çalışması 15 45
Ödevler 15 45
Ara Sınavlar 2 6
Final 1 3
Toplam İş Yükü 174