PSY422 Selected Topics in Social Psychologyİstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar Geomatik MühendisliğiÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
Geomatik Mühendisliği
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: PSY422
Ders İsmi: Selected Topics in Social Psychology
Ders Yarıyılı: Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 0 3 7
Öğretim Dili: EN
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Üniversite Seçmeli
Dersin Seviyesi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr.Öğr.Üyesi ZEYNEP HALE AKSUNA
Dersi Veren(ler): Öğr.Gör. SERİN İŞİAÇIK
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Bu dersin amacı; benlik, kültür, saldırganlık, kişiler arası ilişkiler, toplumsal adalet, dahil olma/dışlanma, önyargı ve ayrımcılık, siyaset psikolojisi, pozitif psikoloji ve çevre psikolojisi konularını son araştırma bulgularının, sosyal psikolojik yaklaşımların çerçevesinde ele almaktır.
Dersin İçeriği: benlik,gruplar arası ilişkiler, önyargı ve ayrımcılık, saldırganlık, aşk ve yakın ilişkiler, kültür, örgütlerde grup dinamikleri, sporda grup dinamikleri

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) sosyal psikolojinin farklı uygulama alanlarına ilişkin temel ve genel bilgi sahibi olur.
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
1) toplumsal sorunları sosyal psikoloji bakış açısından değerlendirebilecek bilgi ve beceriyi kazanır.
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
1) sosyal psikoloj alanındaki çağdaş gelişmeleri takip eder ve tartışır.
Alana Özgü Yetkinlik
1) sosyal psikoloji kuram ve bulgularının günlük yaşam olaylarına nasıl uyarlandığını anlar.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Kurs taslağı hakkında bilgi Dönem boyunca tartışılacak temel kavram ve teoriler Literatürün gözden geçirilmesi. Grup tartışmaları. Bireysel ve grup tartışmaları Dersin öğretim görevlisinin notları ve ilgili makaleler
2) •Kendilik • Benlik kavramını anlamak • Kendini tanıma • Aynalı öz • Benlikle ilgili teorik yaklaşımlar Literatürün gözden geçirilmesi. Okumayı kontrol edin. Atanan okumaların analizi. Grup tartışmaları. Bireysel ve grup tartışmaları Dersin öğretim görevlisinin notları ve ilgili makaleler
3) Sosyal benlik • Öz sunum • Öz düzenleme • Sosyal karşılaştırma teorisi • Kendini engelleme • Benlik saygısı Literatürün gözden geçirilmesi. Okumayı kontrol edin. Atanan okumaların analizi. Grup tartışmaları. Bireysel ve grup tartışmaları Dersin öğretim görevlisinin notları ve ilgili makaleler
4) Önyargı ve ayrımcılık • Stereotipler •Grup içi ilişkiler • Sosyal kimlik teorisi Literatürün gözden geçirilmesi. Okumayı kontrol edin. Atanan okumaların analizi. Grup tartışmaları. Bireysel ve grup tartışmaları Dersin öğretim görevlisinin notları ve ilgili makaleler
5) • Önyargı ve ayrımcılık • Ayrımcılık biçimleri • Örtülü ilişkilendirmeler • Gerçekçi grup çatışması • Önyargı nasıl azaltılabilir? Literatürün gözden geçirilmesi. Okumayı kontrol edin. Atanan okumaların analizi. Grup tartışmaları. Bireysel ve grup tartışmaları Dersin öğretim görevlisinin notları ve ilgili makaleler
6) • Kültür ve psikoloji • Kültürün tanımı •Sosyalleşme süreci ve kültürü • Değerler •Bireycilik ve kolektivizm • Kültürleşme • Kültürleşme stresi • Kültürleşme stratejileri •Göç • Göçmenlere karşı ayrımcılık Literatürün gözden geçirilmesi. Okumayı kontrol edin. Atanan okumaların analizi. Grup tartışmaları. Bireysel ve grup tartışmaları Dersin öğretim görevlisinin notları ve ilgili makaleler
7) • Saldırganlık • Saldırganlığın evrimsel açıklamaları • Saldırganlıkla ilgili psiko-sosyal yaklaşımlar • Saldırganlığın kolaylaştırıcıları • Medyanın etkileri: televizyon, pornografi, video oyunları, sosyal medya • Saldırganlık nasıl azaltılabilir? Literatürün gözden geçirilmesi. Okumayı kontrol edin. Atanan okumaların analizi. Grup tartışmaları. Bireysel ve grup tartışmaları Dersin öğretim görevlisinin notları ve ilgili makaleler
8) ARA SINAV Yok
9) •Organizasyonlarda grup süreçleri •Grup dinamiği • Gruplar halinde karar verme • Beyin fırtınası • Grup polarizasyonu • Grup düşüncesi •Liderlik stilleri • Kolektif davranış Literatürün gözden geçirilmesi. Okumayı kontrol edin. Atanan okumaların analizi. Grup tartışmaları. Bireysel ve grup tartışmaları Dersin öğretim görevlisinin notları ve ilgili makaleler
10) •Grup süreçleri ve spor •Grupların oluşumu • Sosyal içerme ve dışlama •Grup bağlılığı •Grup yapısı (roller ve normlar) • Grup performansı •Grup süreçleri ve spor psikolojisi Literatürün gözden geçirilmesi. Okumayı kontrol edin. Atanan okumaların analizi. Grup tartışmaları. Bireysel ve grup tartışmaları Dersin öğretim görevlisinin notları ve ilgili makaleler
11) • Üyelik ve Romantik Aşk • Cazibenin öncülleri •Üçgen aşk teorisi •Yalnızlık •Bağlanma teorisi Literatürün gözden geçirilmesi. Okumayı kontrol edin. Atanan okumaların analizi. Grup tartışmaları. Bireysel ve grup tartışmaları Dersin öğretim görevlisinin notları ve ilgili makaleler
12) • Uygulamalı Sosyal Psikoloji: Politik Psikoloji •Politik psikolojinin temel kavramları • Otoriter Kişilik Teorisi • Sosyal Hakimiyet Teorisi • Sistem Gerekçelendirme Teorisi • Terör Yönetimi Teorisi • Sağcı Otoriterlik Literatürün gözden geçirilmesi. Okumayı kontrol edin. Atanan okumaların analizi. Grup tartışmaları. Bireysel ve grup tartışmaları Dersin öğretim görevlisinin notları ve ilgili makaleler
13) • Uygulamalı Sosyal Psikoloji: Politik Psikoloji •Siyasi sosyalleşme • Oy verme davranışı • Grup temelli duygular • Propaganda stilleri ve ikna Literatürün gözden geçirilmesi. Okumayı kontrol edin. Atanan okumaların analizi. Grup tartışmaları. Bireysel ve grup tartışmaları Dersin öğretim görevlisinin notları ve ilgili makaleler
14) • Uygulamalı Sosyal Psikoloji: Çevre Psikolojisi •Çevre psikolojisinin tarihsel süreci • Kişisel alan ve bölge • İnsan-çevre etkileşimleri • Yer kimliği • Davranış ayarları Literatürün gözden geçirilmesi. Okumayı kontrol edin. Atanan okumaların analizi. Grup tartışmaları. Bireysel ve grup tartışmaları Dersin öğretim görevlisinin notları ve ilgili makaleler
15) -Dönem konularının kısa bir incelemesi -Grup tartışmaları Dersin öğretim görevlisinin notları ve ilgili makaleler
16) FİNAL SINAVI Dersin öğretim görevlisinin notları ve ilgili makaleler

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Reading list is as follows:
•Alcock, J., & Sadava, S. (2014). An Introduction to Social Psychology: Global Perspectives. Sage.
•Aronson, E., Wilson, T., & Akert, R. (2005). Social Psychology, New Jersey, NY: Pearson Education.
•Hogg, M., & Vaughan, G. (2009). Essentials of social psychology. Pearson Education.
•Indexed Scientific Journals (Individual Differences, Journal of Personality and Social Psychology, Personality and Social Psychology Bulletin, Psychological Bulletin, Psychological Review etc…)
•Schneider, F. W., Gruman, J. A., & Coutts, L. M. (2011). Applied social psychology: Understanding and addressing social and practical problems. Sage.
Diğer Kaynaklar: Indexed Scientific Journals (Individual Differences, Journal of Personality and Social Psychology, Personality and Social Psychology Bulletin, Psychological Bulletin, Psychological Review etc…)

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

Program Kazanımları
1) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
2) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
3) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
4) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
5) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
8) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
9) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
2) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
3) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
4) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
5) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
8) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
9) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım
Beyin fırtınası /Altı şapka
Bireysel çalışma ve ödevi
Ders

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Ödev
Sunum

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Kurul-Committee 1 % 10
Uygulama 1 % 10
Ödev 2 % 40
Ara Sınavlar 1 % 10
Final 1 % 30
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 70
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 30
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 16 48
Toplam İş Yükü 48