PSY454 Counselling Psychology IIİstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar Geomatik MühendisliğiÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
Geomatik Mühendisliği
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: PSY454
Ders İsmi: Counselling Psychology II
Ders Yarıyılı: Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 0 3 7
Öğretim Dili:
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Üniversite Seçmeli
Dersin Seviyesi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr.Öğr.Üyesi EVİN AYDIN YÖNTEM
Dersi Veren(ler): Dr.Öğr.Üyesi NUMAN TURAN
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Bu dersin amacı; psikolojik danışmanlıkla ilgili teori ve yaklaşımların tartışılması, öğrencinin psikolojik danışmanlıkta kullanılan birkaç temel metod ve teknikle tanıştırılması. eğitim, sağlık merkezleri ve iş yerleri gibi kurumlarda psikolojik danışmanlık uygulamalarının tartışılmasıdır.
Dersin İçeriği: Bu ders, psikolojik danışmanlıkla ilgili teori ve yaklaşımları, öğrencinin psikolojik danışmanlıkta kullanılan birkaç temel metod ve tekniği. eğitim, sağlık merkezleri ve iş yerleri gibi kurumlarda psikolojik danışmanlık uygulamalarını içermektedir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Danışmanlık psikolojisine ilişkin genel ve temel bilgileri açıklayabilmek
2) Danışmanlık psikolojisi kuramları, teknikleri ve etik ilkelere ilişkin bilgi ve beceri sahibi olabilmek
3) Alanla ilgili literatür taraması ve okuma yapma alışkanlığı ve becerisini kazanmak
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) - Danışmanlık kavramı - Danışmanlık psikolojisinin kısa tarihçesi Okuma
2) Psikolojik danışmanlıkla ilgili teori ve yaklaşımlar Dersin öğretim görevlisinin notları ve ilgili makaleler
3) - Nitelikli danışman modeli - Yardım modelindeki aşamalar Okuma
4) - Yardım ilişkisi - Kültürün önemi Okuma
5) -Diyaloğun önemi -Dikkatini verme -Etkin dinleme -Sözsüz davranışlar Okuma
6) - Empati -Empatiyi aktarmak Okuma
7) -Teşvik -Sözlü-sözsüz teşvi -Özetleme Okuma
8) Danışanın Kendini Sorgulamalarına Yardım Etme Tanım ve kavramlar - Temel kavramlar - Amaç-Hedef Okuma
9) Ara sınav Okuma
10) Sorgulama Becerileri ve Bunları Kullanabilme - İleri vurguları paylaşma - Bilgi paylaşma - Kendini açma - Yakınlık - Öneride bulunma - Yüzleşme - Özendirme Okuma
11) • Zor danışanlar: İsteksizlik, Direnç ve Toparlanma - İsteksizlik ve direnç Okuma
12) Yardım Modelinde 1. Aşama: Öykü Alma -Öykü anlatmayı kolaylaştırmak -Farklı ifade etmeyi sağlamak Okuma
13) • Yardım Modelinde 2. Aşama: Uygulanabilir Amaçlar Belirlemeye Yardım Etme - Mantıklı karar alma - Çözüm odaklı yardım - Amaç belirleme yoluyla danışanların güçlerini keşfetmelerini sağlama Okuma
14) Yardım Modelinde 3. Aşama: Amaçlara Uygun Stratejiler Belirleme - Daha iyi bir gelecek olasılığını düşündürmek - Olasılıklardan seçimlere geçmeisni sağlamak - Amaca bağlanmalarını sağlama Okuma
15) Genel değerlendirme-toparlama Okuma
16) Final sınavı Okuma

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Bu derse ait kaynak kitap bulunmamaktadır. Kaynak olarak, konuyla ilgili son dönemde yayınlanmış makalelerden yararlanılacaktır
Diğer Kaynaklar: Bu derse ait kaynak kitap bulunmamaktadır. Kaynak olarak, konuyla ilgili son dönemde yayınlanmış makalelerden yararlanılacaktır

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

Program Kazanımları
1) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
2) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
3) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
4) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
5) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
8) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
9) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
2) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
3) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
4) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
5) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
8) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
9) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım
Beyin fırtınası /Altı şapka
Ders
Okuma
Soru cevap/ Tartışma
Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.)
Örnek olay çalışması

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Devam 1 % 10
Ara Sınavlar 1 % 40
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 16 48
Uygulama 16 37
Derse Özgü Staj 2 6
Sınıf Dışı Ders Çalışması 16 60
Ödevler 15 15
Ara Sınavlar 1 2
Rapor Teslimi 16 32
Final 1 2
Toplam İş Yükü 202