SAG301 Sağlık Yönetimiİstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar Geomatik MühendisliğiÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
Geomatik Mühendisliği
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: SAG301
Ders İsmi: Sağlık Yönetimi
Ders Yarıyılı: Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 0 3 7
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Üniversite Seçmeli
Dersin Seviyesi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Doç. Dr. ERDİNÇ ÜNAL
Dersi Veren(ler): Dr.Öğr.Üyesi UĞUR TARIK ÖZKUT
Doç. Dr. ERDİNÇ ÜNAL
Dr. BİLİNMİYOR BEKLER
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Bu dersin sonunda öğrencilerin, bir disiplin ve süreç olarak yönetim ve fonksiyonlarının sağlık alanındaki uygulamalarını, Türkiye’deki sağlık hizmetleri ve kurumları ile yönetimini, gelişimini ve ayrıca çağdaş yönetim yaklaşımları ve kavramlarıyla açıklayabilecek ve tartışabilecek düzeyde olmaları amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği: -Yönetim kavramı, Yönetim teorileri ve tarihsel gelişimi
-Yönetim fonksiyonları
-Sağlığın yönetiminde yönetim süreci ve fonksiyonlarının örnek uygulamalarla belirlenmesi,
-Sağlık hizmetlerinin tanımı, sınıflandırılması ve özellikleri
-Türkiye’de sağlık yönetimi,
-Sağlığın alt sistemleri, kurumları, özellikleri ve yönetimi

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Yönetim-organizasyon kavramı ve fonksiyonlarının sağlıktaki yerini belirler
2) Sağlık hizmetlerinin özellikleri, sınıflandırılması ve fonksiyonlarını açıklar
3) Türkiye’de sağlık hizmetlerinin gelişimini, örgütlenmesini ve yönetimini anlatır; yeni yaklaşımları sorgulayabilir
4) Hastanelerin özellikleri, işlevleri ve sınıflandırılmasını örnekleyerek anlatır
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
1) Sağlık işletmelerinde kuruluş çalışmalarını yürütür ve koordine eder; çalıştığı kurum/örgüt yapısını yasal düzenlemelere göre uyarlayabilir
3 - Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Giriş, Ders İşleyişi, Tanıtım, Ders Değerlendirmesi Müfredat
2) Yönetim ve yönetici kavramları yönetim düzeyleri ve yönetici becerileri sağlık yöneticisi powerpoint dokümanı
3) Yönetim yaklaşımları, teoriler, tarihsel gelişim powerpoint dokümanı, kitaptaki ilgili bölüm
4) Yönetim süreci ve yönetim fonksiyonları powerpoint dokümanı, kitaptaki ilgili bölüm
5) Sağlık hizmetleri sınıflandırılması ve özellikleri powerpoint dokümanı, kitaptaki ilgili bölüm
6) Türkiye’de Sağlık hizmetlerinin sunumu ve kurumları Powerpoint dokümanı, Sağlık Bakanlığı'nın web sayfası
7) Türkiye’de Sağlık hizmetlerinin tarihsel gelişimi Powerpoint dokümanı, Sağlık Bakanlığı'nın web sayfası
8) Türkiye’de sağlığın yönetimi ve Sağlık Bakanlığının Yapısı Powerpoint dokümanı, Sağlık Bakanlığı'nın web sayfası, kitaptaki ilgili bölüm
9) ara sınav Şimdiye kadar işlenen tüm konular
10) Sağlık sistemi ve temel sağlık hizmetleri Powerpoint dokümanı, Sağlık Hizmetlerinin Yönetimi, Prof. Dr. Osman Hayran (Makale)
11) Evde bakım hizmetleri Powerpoint dokümanı, kitaptaki ilgili bölüm
12) 112 Acil Hizmetler Yönetimi Powerpoint dokümanı, 112 Acil Sağlık Hizmetleri Web Sitesi
13) Adli Tıp Hizmetleri Yönetimi - Ruh Sağlığı Hizmetleri Yönetimi Powerpoint dokümanı, kitaptaki ilgili bölüm
14) Olağandışı Hallerde Sağlık Hizmetleri Yönetimi Powerpoint dokümanı, kitaptaki ilgili bölüm
15) Sağlık Eğitimi Powerpoint dokümanı, kitaptaki ilgili bölüm
16) Final sınavı Tüm konular

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Sağlık Yönetimi Yazıları, Prof. Dr. Osman Hayran, Sage Yayıncılık, 2010.
Diğer Kaynaklar: Sağlık Hizmetleri Yönetimi, Doç.Dr. Metin Ateş (editör), Beta Yayınları, İstanbul, 2011.
Sağlık İşletmelerinde Yönetim, Prof.Dr. Dilaver Tengilimoğlu ve ark., Nobel Yayınları, 2. Baskı, İstanbul, 2009.
Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi, Prof. Dr. Şahin Kavuncubaşı ve Doç.Dr. Selami Yıldırım, 2012, Siyasal Kitabevi, Ankara.

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

4

5

3

Program Kazanımları
1) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
2) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
3) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
4) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
5) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
8) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
9) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
2) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
3) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
4) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
5) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
8) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
9) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım
Bireysel çalışma ve ödevi
Ders
Okuma
Ödev
Soru cevap/ Tartışma
Örnek olay çalışması

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Ödev
Sunum

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Sunum 1 % 10
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 50
Yazma Ödev Dosyası 1 % 10
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışması 11 11 121
Küçük Sınavlar 5 2 10
Ara Sınavlar 1 2 2
Final 1 2 2
Toplam İş Yükü 177