İstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar Özel Hukuk DRÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
Özel Hukuk DR
Doktora TYYÇ: 8. Düzey QF-EHEA: 3. Düzey EQF-LLL: 8. Düzey

Program Öğrenme Kazanımları

Sınıflandırılmış

1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Özel hukuk alanında ve özel hukukun alt disiplinlerine ait kavram, kurum ve yöntemlere ilişkin güncel ve yenilik içeren özgün tanım ve nitelemelere ulaşma
2) Kuramsal ve uygulamalı bilgilerden hareketle hukuk uygulamasına ilişkin çözüm önerileri geliştirme
3) Özel hukuk alanından ve özel hukukun alt disiplinlerinden edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirme ve kullanma
4) Özel hukuk alanında ve alt disiplinlerinde, yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak yeni düşünce ve yöntemler geliştirme
5) Hukuk kuram ve uygulamasından kaynaklanan ve toplumsal yaşamı etkileyen sorunların çözümünde işlevsel etkileşim kurma
6) Ulusal veya uluslararası projelerde yer alma ve/veya yeni projeler geliştirme
7) Özgün düşünce ve araştırma üreterek sonuçlarını akademik bir dilde sözlü ve yazılı olarak uzmanlık düzeyindeki İngilizce ile ifade etme
8) Alanındaki güncel bilgileri ve gelişmeleri yerli ve yabancı kaynaklardan takip ederek sistematik bir yaklaşımla değerlendirme inceleme ve kullanma
9) Alanı ile ilgili uluslararası ve ulusal yayınlar yapar ve konferanslarda bildiriler sunma
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Program Kazanımları Program Düzeyi

Program Kazanımları TYYÇ 8 (Doktora) Düzey Tanımlayıcıları TYYÇ Temel Alan Tanımlayıcıları
38 - Hukuk
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Özel hukuk alanında ve özel hukukun alt disiplinlerine ait kavram, kurum ve yöntemlere ilişkin güncel ve yenilik içeren özgün tanım ve nitelemelere ulaşma
2) Kuramsal ve uygulamalı bilgilerden hareketle hukuk uygulamasına ilişkin çözüm önerileri geliştirme
3) Özel hukuk alanından ve özel hukukun alt disiplinlerinden edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirme ve kullanma
4) Özel hukuk alanında ve alt disiplinlerinde, yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak yeni düşünce ve yöntemler geliştirme
5) Hukuk kuram ve uygulamasından kaynaklanan ve toplumsal yaşamı etkileyen sorunların çözümünde işlevsel etkileşim kurma
6) Ulusal veya uluslararası projelerde yer alma ve/veya yeni projeler geliştirme
7) Özgün düşünce ve araştırma üreterek sonuçlarını akademik bir dilde sözlü ve yazılı olarak uzmanlık düzeyindeki İngilizce ile ifade etme
8) Alanındaki güncel bilgileri ve gelişmeleri yerli ve yabancı kaynaklardan takip ederek sistematik bir yaklaşımla değerlendirme inceleme ve kullanma
9) Alanı ile ilgili uluslararası ve ulusal yayınlar yapar ve konferanslarda bildiriler sunma
1) Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.
2) Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.
1) Kamu hukuku ve özel hukuk alanlarında ve alt disiplinlerine ait kavram, kurum ve yöntemlere ilişkin güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve bu kavram, kurum ve yöntemlere ilişkin yenilik içeren özgün tanım ve nitelemelere ulaşır.
2) Kamu hukuku ve özel hukuk alanları ve alt disiplinlerine ait kuram ve uygulamayı, edindiği araştırma ve/veya uzmanlık düzeyindeki bilgileri kullanarak analiz eder, değerlendirir ve buradan hareketle yeni ve özgün sonuç ve düşüncelere ulaşır.
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
1) Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.
2) Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.
3) Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.
4) Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.
3) Kuramsal ve uygulamalı bilgilerden hareketle hukuk politikasına ilişkin çözüm önerileri geliştirir.
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
1) Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.
2) Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.
3) Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.
1) Kamu hukuku ve özel hukuk alanlarında ve alt disiplinlerinde uzman olan kişiler ile bu alanlara ilişkin konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
2) Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak hukuk alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurar ve tartışır.
Öğrenme Yetkinliği
1) Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.
1) Kamu hukuku ve özel hukuk alanlarında ve alt disiplinlerinde, yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
Alana Özgü Yetkinlik
1) Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
2) Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.
3) Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.
1) Hukuk kuram ve uygulamasından kaynaklanan ve toplumsal yaşamı etkileyen sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar.
2) Hukukçu olmanın gerektirdiği dürüstlük, adalet ve etik anlayışını yaygınlaştırma ve topluma egemen kılma yolunda faaliyette bulunur.
3) Hukuk alanındaki değerleri topluma tanıtarak, toplumda hukuk ve adalet bilincinin yerleşmesine ve bunun sürdürülebilmesi sürecine katkıda bulunur.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
1) Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.
2) Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.
3) Özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.
1) Kamu hukuku ve özel hukuk alanları ve alt disiplinlerinde mevcut bir kavram ya da kurumu yeni bir düşünce, yaklaşım ya da yöntemle değerlendirir ya da yeni bir kavram ya da kurumu özgün bir bakış açısıyla araştıran özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek hukuk kuram ve uygulamasına katkıda bulunur.
2) En az bir bilimsel makaleyi hukuk alanına özgü ulusal veya uluslararası hakemli ve/veya saygın dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek hukuk kuram ve uygulamasının gelişimine katkıda bulunur.

Sıralı

1) Özel hukuk alanında ve özel hukukun alt disiplinlerine ait kavram, kurum ve yöntemlere ilişkin güncel ve yenilik içeren özgün tanım ve nitelemelere ulaşma
2) Kuramsal ve uygulamalı bilgilerden hareketle hukuk uygulamasına ilişkin çözüm önerileri geliştirme
3) Özel hukuk alanından ve özel hukukun alt disiplinlerinden edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirme ve kullanma
4) Özel hukuk alanında ve alt disiplinlerinde, yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak yeni düşünce ve yöntemler geliştirme
5) Hukuk kuram ve uygulamasından kaynaklanan ve toplumsal yaşamı etkileyen sorunların çözümünde işlevsel etkileşim kurma
6) Ulusal veya uluslararası projelerde yer alma ve/veya yeni projeler geliştirme
7) Özgün düşünce ve araştırma üreterek sonuçlarını akademik bir dilde sözlü ve yazılı olarak uzmanlık düzeyindeki İngilizce ile ifade etme
8) Alanındaki güncel bilgileri ve gelişmeleri yerli ve yabancı kaynaklardan takip ederek sistematik bir yaklaşımla değerlendirme inceleme ve kullanma
9) Alanı ile ilgili uluslararası ve ulusal yayınlar yapar ve konferanslarda bildiriler sunma