HRE415 Kamu Yönetiminde Halkla İlişkilerİstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar Geomatik MühendisliğiÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
Geomatik Mühendisliği
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: HRE415
Ders İsmi: Kamu Yönetiminde Halkla İlişkiler
Ders Yarıyılı: Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 0 3 6
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Üniversite Seçmeli
Dersin Seviyesi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr.Öğr.Üyesi HAVVA PALACI
Dersi Veren(ler): Dr.Öğr.Üyesi FATMA YONCA TUNÇ
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Bu dersin amacı öğrencilerin sivil toplum olgusunu anlamalarını sağlamak; sivil toplum kuruluşlarının özelliklerini, toplumdaki rollerini ve önemlerini kavramalarını sağlamak; bu kuruluşların pazarlama ve iletişim çalışmalarına ilişkin araştırma, planlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerini tanımalarını, bu süreçleri analiz edebilmelerini ve bu süreçleri yönetebilmelerini sağlamaktır.
Dersin İçeriği: Sivil toplum teorilerinin incelenmesi; Kar amacı gütmeyen kuruluşların temel özelliklerinin anlatılması; Sivil toplumun üçüncü sektör olarak gelişim sürecinin anlatılması; Kar amacı gütmeyen kuruluşlar için kriterlerin değerlendirilmesi; Sivil toplum kuruluşlarında pazarlamaya duyulan ihtiyacın anlatılması; Sivil toplum kavramının tarihsel gelişim sürecinde değişen anlamlarının açıklanması; Gönüllülük kavramının anlatılması; Sivil toplum kuruluşlarında katılımcı ve katılımcı olmayan iletişimin anlatılması; Üyelik kavramının anlatılması; Sivil toplum kuruluşları için kaynak geliştirme yollarının anlatılması; Sivil toplum kuruluşlarında halkla ilişkiler hedeflerinin tanımlaması; Sivil toplum kuruluşlarında kampanya planlama sürecinin anlatılması; Sivil toplum kuruluşlarında kampanya stratejisi geliştirme sürecinin anlatılması; Kampanya eylem planının bir parçası olarak izleme ve tanıtım; Dünyadaki sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarının incelenmesi,

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Güncellenmiş bilgiler, uygulama ekipmanları ve diğer kaynaklarla ders kitapları tarafından desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
1) Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır. - Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, problemleri tanımlar ve analiz eder, araştırma ve kanıtlara dayalı çözümler geliştirir.
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
1) - Alandaki konularda insanları ve kurumları bilgilendirir, fikir ve çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir. - Alandaki sorunlara yönelik fikir ve çözüm önerilerini nitel ve nicel verilerin desteğiyle profesyoneller ve profesyonel olmayanlarla paylaşın. -Sosyal sorumluluk duygusu ile sosyal çevre için proje ve faaliyetleri organize etmek ve uygulamak. - Alandaki gelişmeleri takip eder ve en azından Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde bir yabancı dili kullanarak akranları ile iletişim kurar. -En az minimum düzeyde Avrupa Bilgisayar Ehliyeti İleri Düzey yazılım bilgisine sahip bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanın.
Öğrenme Yetkinliği
1) Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. -Öğrenme ihtiyaçlarını belirler ve öğrenmeyi yönlendirir. -Yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirmek.
Alana Özgü Yetkinlik
1) Alanla ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve yayınlanması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket etmek. - Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite, kültürel değerler ve ayrıca çevre koruma, işçi sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
1) Alanında bağımsız olarak ileri düzeyde çalışmalar yapar. - Sahadaki uygulamalarda karşılaşılan beklenmedik karmaşık sorunları çözmek için hem ekip üyesi olarak hem de bireysel olarak sorumluluk alın. - Bir proje çerçevesinde astların gelişimine yönelik faaliyetlerin planlanması ve yönetilmesi.

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Kamu yönetimi kavramı ve özellikleri Demokrası Yerinden yönetim Sosyal Devlet Kavramlarının tartışılması Ders tanıtımı Sınav değerlendirme kriterleri Tanışma Kaynakların tanıtılması Syllabus okunması
2) Halkla İlişkiler Perspektifinden Kamu Kurumlarında Güvenin İnşasıHalkla İlişkiler Perspektifinden Kamu Kurumlarında Güvenin İnşası "HALKLA İLİŞKİLER PERSPEKTİFİNDEN GÜVEN KAVRAMI: KATILIMCILIK, ŞEFFAFLIK VE HESAP VEREBİLİRLİK İLKELERİNİN KAMU KURUMLARINA YÖNELİK GÜVENİN OLUŞMASINDAKİ ROLÜ" konulu makale ile Halkla İlişkilerin iki yönlü İletişimi, tanıma, tanıtma ile şeffaflık ve hesap verebilirliğe ilişkin kavramların tartışması bu makalede bulunmaktadır. Böylelikle kamu kurumlarında Halkla İlişkilerin işlevi, demokrası ve katılımcılık ekseninde güvenin inşasına ilişkin temel kavramlar öğrenilebilecektir.KATILIMCILIK, ŞEFFAFLIK VE HESAP VEREBİLİRLİK İLKELERİ HALKLA İLİŞKİLER MODELLERİ Konu ile ilgili kitap bölümünün okunması Ders notlarının okunması
3) Kamu Kurumlarında Halkla İlişkilerin Sosyal Sorumluluk İlkesinin Uygulanması SOSYAL SORUMLULUK KAVRAMI SALKLA İLİŞKİLER MODELLERİNDE SOSYAL SORUMLULUK "HALKLA İLİŞKİLERDE SOSYAL SORUMLULUK İLKESİ: KAMU KURULUŞLARI YAKLAŞIMI BAKIMINDAN KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ" ne ilişkin makalenin okunması Ders slayt ve örnek olayların derlenmesi Tartışma soruları hazırlanması
4) • Yerel Yönetimlerin Öneminin içselleştirilmesi • Yerel yönetimlerde halkla ilişkilerin öneminin anlaşılması  • Yerel Yönetimlerde Halkla İlişkiler uygulamalarının öğrenilmesi • Yerel Yönetimlerde Halkla İlişkiler sürecinin işleyişinin öğrenilmesi  • Yerel Yönetimlerde Halkla İlişkilerin tanıma ve tanıtma araçlarının öğrenilmesi • Yerel Yönetimlerde Halkla İlişkilerin internet uygulamalarının anlaşılması  İlgili makalelerin tartışılması
5) KAMU VE ÖZEL SEKTÖRDE HALKLA İLİŞKİLERİN KARŞILAŞTIRILMASI Halkla ilişkilerin farklılıkları halkla ilişkilerin temel unsurları olan; • Örgütlenme, • Amaç, • Mevzuat, • Hedef Kitle ve Taraflar, • Yöntem ve Uygulamalar, • Finansman, • Denetim İlgili Yayınların okunması Tartışma Konularına ilişkin soru hazırlama
6) Kamu Yönetiminde Halkla İlişkilerin İşlevleri 1)Tanıma ve 2)Tanıtma İlgili yayınların okunması Tartışma konusu hazırlama
7) Kamusal Alanda İletişim Gündem Belirleme Kuramı Çerçevesinde Sosyal Medya Kullanımı Gündem belirleme kuramını tekrar okuma ödevi soru ve cevap hazırlama uygulamalardan konuyla ilişkili örnek toplama
8) VİZE SINAVI • Yerel Yönetimlerin Öneminin içselleştirilmesi • Yerel yönetimlerde halkla ilişkilerin öneminin anlaşılması • Yerel Yönetimlerde Halkla İlişkiler uygulamalarının öğrenilmesi • Yerel Yönetimlerde Halkla İlişkiler sürecinin işleyişinin öğrenilmesi • Yerel Yönetimlerde Halkla İlişkilerin tanıma ve tanıtma araçlarının öğrenilmesi • Yerel Yönetimlerde Halkla İlişkilerin internet uygulamalarının anlaşılması • Yerel Yönetimlerde Halkla İlişkiler Planı oluşturmanın öğrenilmesi Ders içeriğinin gözden geçirilmesi Kaynakların incelenmesi
9) Sayısal (Dijital) Vatandaşlık soru ve cevap hazırlama uygulamalardan konu ile ilgili örnek toplama Dijital (Dijital) Vatandaşlık başvuruları
10) Stratejik İletişim Planı neleri içermelidir; • İletişim amacının belirlenmesi, • Planın uygulamada kalacağı süre • Mevcut durum analizi, • İş hedefi, • İletişim hedefi, • Hedef kitle, • Sosyal paydaşlar, Stratejik plan örneği üzerinde çalışma Örnek vaka tartışması Soru cevap
11) Kamu Yönetimi hizmetlerinin halka tanıtılması (bilme tanıma eksikliğinin giderilmesi) araçları Danışma ve Yönlendirme Masaları Danışma Telefon hatları Web sayfalarında bulunacak sekmeler Sosyal medya da yapılacak açıklamalar Bilboardlar, afişler Gazete ilanları Örnek vaka tartışması Soru cevap Kamu kurumlarının web sayfaları üzerinden tanıtma faaliyetlerinin incelenmesi
12) Kamu Kurumlarında Halkla İlişkiler Programı Hazırlama ve hazırlık basamakları Halkla İlişkiler Programları Açısından Önemli Konular Saydamlık Teknoloji Kullanımı Amaçlar Yöntemler Denetim Kontrol Değerlendirme İlgili yayınların ve halkla ilişkiler kitaplarının okunması
13) Kamu Kurumlarında Basın Büroları ya da Basın ve Halkla İlişkiler Birimleri Birimlerin yapılanması Çalışma esasları Yetkileri Görev ve sorumlulukları Yerine getirilen faaliyetler İlgili kitap bölümünün okunması
14) *Halkla İlişkilerin Kamu ve özel sektörde örgütlenmedeki yeri ve önemi *Halkla İlişkiler Birimlerinin kamu ve özel sektörde adları * Kamu ve Özel kesimde halkla ilişkilerin arasındaki amaç açısından farkları *Kamu ve Özel kesimde halkla ilişkilerin işleyişinde Mevzuat ve Kuralcılık Final projelerinin gözden geçirilmesi
15) *Kamu kurumlarında sosyal medya strateji ve uygulamaları *Sosyal medya stratejisi oluşturma (iletişim hedeflerini ortaya koymak, süre ve taktik planlama, hedef kitle tanımı) • Yönetim organizasyon oluşumunu tamamlamak, • Siber güvenlik yönetimi (sayfa güvenliği için gerekli bilgi yönetimi) • Sosyal ağ tercihlerini yapmak (Hangi sosyal medya kanalları kullanılacağına karar vermek) • Profil oluşturmak (Kurumsal kimliğe uygun mimaride profil sayfaları inşa etmek) • İçerik planı hazırlamak • İçerikleri hazırlamak İlgili ek kaynakların okunması
16) final Metin, H., & Altunok, M. (2002). Karşılaştırmalı bir yaklaşımla kamu yönetimi ve özel sektörde halkla ilişkiler. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (3), 79-99.

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Sivil Toplum Örgütlerinde Halkla İlişkiler
Ayhan Biber
2003, Nobel yayın dağıtım
9789755918846
Diğer Kaynaklar: Sivil Toplum Örgütlerinde Halkla İlişkiler
Ayhan Biber
2003, Nobel yayın dağıtım
9789755918846

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

5

6

Program Kazanımları
1) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
2) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
3) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
4) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
5) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
8) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
9) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
2) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
3) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
4) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
5) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
8) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
9) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Alan Çalışması
Bireysel çalışma ve ödevi
Okuma
Ödev

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ödev 1 % 5
Sunum 1 % 5
Ara Sınavlar 1 % 30
Final 1 % 60
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 40
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 60
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 16 48
Ara Sınavlar 1 1
Final 1 1
Toplam İş Yükü 50