UTIC304 Dış Ticarette Kalite Standartlarıİstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar Geomatik MühendisliğiÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
Geomatik Mühendisliği
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: UTIC304
Ders İsmi: Dış Ticarette Kalite Standartları
Ders Yarıyılı: Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 0 3 6
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Üniversite Seçmeli
Dersin Seviyesi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Öğr.Gör. TURGUT DOYRAN
Dersi Veren(ler): Dr.Öğr.Üyesi AYŞE NUR TOPÇUOĞLU
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Dış ticarette kalitenin önemi ve zorunluluğu; uluslararası kalite kuruluşları; temel kavramlar; standartlar; akreditasyon; piyasa gözetim ve denetimi; TSE belgeleri; ISO 9000 14000, 22000 ve diğerleri; e–ce işaretleri; codex 29000; eko teks - yeşil nokta uygunluk değerlendirmesi; akreditasyon; AB’nin kalite ile ilgili direktifleri; ithalat denetimi; ürün güvenliği AB mevzuatı ve uyumlaştırması, 4703 ve 339 AB mevzuatı; piyasaya arz koşulları.
Dersin İçeriği: Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler aşağıdaki kazanımları elde edeceklerdir:

• Dış ticarette kalite standartları genel ve uluslararası tanımları anlamış,
• Kalite ve standartlara yönelik kuralları öğrenmiş,
• Uygunluk kavramının farkına varmış,
• Akreditasyonu genel olarak kavramış ve nasıl işlediğini öğrenmiş,
• Kalite ve standartlar ile ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşları öğrenmiş,
• Bu bağlamda sektörel ve ürün kapsamında kalite ve ambalaj, depolama gibi tüm bileşenler ile ilgili temel bilgiler edinilmiş olacaktır.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) • Dış ticarette kalite standartları genel ve uluslararası tanımları anlamış
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
1) • Kalite ve standartlara yönelik kuralları öğrenmiş,
3 - Yetkinlikler
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
1) • Kalite ve standartlar ile ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşları öğrenmiş,
2) • Bu bağlamda sektörel ve ürün kapsamında kalite ve ambalaj, depolama gibi tüm bileşenler ile ilgili temel bilgiler edinilmiş olacaktır
Öğrenme Yetkinliği
1) • Uygunluk kavramının farkına varmış,
2) • Akreditasyonu genel olarak kavramış ve nasıl işlediğini öğrenmiş,
İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) • Dersi ifade eder. • Dersin kazanımlarını tanımlar. • Kalite ve standart kavramlarını tanımlar. • Türkiye ve dünyada kalite ve standartlarla ilgili kurum ve kuruluşları bilirler. . • İzlek. • Ana yasalar ve mevzuatı tanımlar. • Temel kuruluşlar ve bu kuruluşların işleyişini ifade eder. • Kalite ve standartların temel tanımlarını ifade eder. • Kalite ve standartları belirleyen Türkiye ve dünyadaki kuruluşları tartışır. Kalite ve standart’ın önemi, yaşantımızdaki rolü üzerine 3 sayfayı geçmeyen bir deneme yazılması ödevi.
2) • Kalite kavramını tanımlar. • Kalitenin özelliklerini tanımlar. • Kalite, endüstri, servisler ve üretim arasındaki ilişkiyi analiz eder. • Kalitenin çeşitlerini tanımlar. • Kalite çemberini ifade eder. • Kaliteyi tanımlar. • Kalitenin ilkelerini ifade eder. • Kalitenin boyutlarını ifade eder. • Kalite tiplerini ifade eder. • Toplam kalite yönetimini tanımlar. • Kalite çemberini tanımlar. • Küreselleşme ile piyasa ekonomisi arasındaki ilişkiyi ifade eder. Ev ödevi: Herhangi bir sektörde kalitenin anlaşılmasına ilişkin bir çalışma.
3) • Standart kavramının ifade eder. • Standardizasyonun amaçlarını açıklar. • Standardizasyonun ilkelerini tanımlar. • Standardizasyonun yararlarını ifade eder. • Standart çeşitlerinin açıklar. • Türkiye ve Dünya’da standartlar ile ilgili kurum ve kuruluşları listeler. • Standartı tanımlar. • Standart türlerini tanımlar. • Standartın kazanımlarını ifade eder. • TSE, İSO gibi kuruluşları tanımlar. Ev ödevi: Herhangi bir ürün ile ilgili standartların nasıl öğrenileceğine ilişkin bir ev ödevi, bir ürün seçilsin onun TSE standardı nedir yazılsın.
4) • Uygunluk konseptini tanımlar. • Metroloji konseptini tanımlar. • Kalibrasyon konseptini ifade eder. • Uygunluk değerlendirmesi kavramını ifade eder. • CE işareti kavramını tanımlar. • Uygunluk kavramını tanımlar. • Ölçümleme kavramını ifade eder. • Kalibrasyon kavramını ifade eder. • CE işareti kavramını tanımlar. Ödev kontrolü. Ev ödevi: CE işareti olan her mal kaliteli midir tartışınız konulu 3 sayfayı geçmeyen araştırma ödevi.
5) • Türk Standartları Enstitüsü’nü tanımlar. • TSE’nin görevi ve bölümlerini tanımlar. • Ulusal ve uluslararası standartları ifade eder. • Uluslararası ve ulusal standartların uygulamalarını ifade eder. • TSE belgesini tartışır. • Türk Standartları Enstitüsü’nü tanımlar. • Ulusal standart kavramını açıklar. • Uluslararası standart kavramını açıklar. • TSE belgesini ifade eder. Ev ödevi: TSE belge analizi.
6) • Uluslararası standartları tanımlar. • ISO’nun yapısı, amacı, görevleri ve organizasyonlarını açıklar. • ISO belgelerini tanımlar. • Kalite standardını ifade eder. • Dünya’daki çeşitli standardizasyon kuruluşlarının açıklar. • ISO’yu ifade eder. • ISO 9000’ı ifade eder. • ISO 9001’i ifade eder. • ISO 14001’i ifade eder. • ISO 22000’i ifade eder. • Codex, N2900’ı ifade eder. • Kalite standartlarını ve uygulama örneklerini tanımlar. Bir firma ziyareti yapılarak aldığı kalite belgesine yönelik sorular Sorularak kalite konusundaki görüşleri öğrenilip raporlanacak.
7) • Teknik düzenlemeyi tanımlar. • Uygunluk değerlendirmesi yapacak olan kurum ve kuruluşları listeler. • Yeşil noktayı tanımlar. • Ekoteks’i tanımlar. • Teknik düzenlemeyi tanımlar. • Uygunluk değerlendirmesi yapacak olan kurum ve kuruluşları listeler. • Yeşil noktayı tanımlar. • Ekoteks’i tanımlar. yok
8) • Piyasa gözetimini ve denetimini tanımlar. • Piyasa gözetiminin ve denetiminin nasıl yapılacağını ifade eder. • Piyasa gözetiminin ve denetiminin kimler tarafından yapılacağını ifade eder. • Piyasa gözetiminin ve denetiminin kazanımlarını açıklar. • Piyasa gözetim ve denetimini tanımlar. • Mevzuatı ifade eder. • Paydaşları ifade eder. Ev ödevi; Türkak web sayfasından bir kuruluş seçin ve görevini açıklayınız.
9) • İhracat denetimlerini ifade eder. • İthalat denetimlerini ifade eder. • Gümrükler ve standartlar arasındaki ilişkileri tanımlar. • Dış ticarette standart kontrollerini tanımlar. • Gümrüklerde standart denetimlerinin nasıl yapıldığını tartışır. • Gümrük standart kontrol stratejilerini analiz eder. • Kırmızı hat kontrollerini ifade eder. • Dış ticarette standart kontrollerini tartışır. Ziyaret sırasındaki standart kontrollerini ilişkin gözlemlerin aktarıldığı 3 sayfayı geçmeyen gözlem raporu.
10) • AB teknik mevzuatı ve uyumu tanımlar. • Mevzuat karşılaştırmalarını ifade eder. • Akreditasyon kavramını tanımlar. • TÜRKAK’ı ifade eder. • AB teknik mevzuatı tanımlar. • Mevzuat karşılaştırmasını tanımlar • Akreditasyon kavramını tanımlar. • TÜRKAK’ı ifade eder. Ev Ödevi: AB ülkeleri standardizasyon kuruluşlarının adlarını yazınız.
11) • Standart risk analizini tanımlar. • Standart risk analizinin gerekliliğini ifade eder. • Standart risk analizi uygulamasını açıklar. • Standart risk analizlerinin nasıl yapıldığını ifade eder. • Standart risk analizleri sonuçlarının istatistiksel görünümlerini tartışır. • Sektörel risk analizlerinin sonuçlarını analiz eder. • Standart risk analizini tanımlar. • Sektörel risk analizlerini tanımlar. • Sektörel risk analizlerinin önemini ifade eder. • Sektörel risk analizlerinin sonuçlarını ifade eder. (Ulusal ve uluslararası düzeyde) EV ÖDEVİ;Türkiye’de standart riski olan bir sektör seçip, riskleri ve riski azaltma yöntemlerini yazınız..
12) • Dikey mevzuatları (E,CE,ve diğer işaretler) tanımlar. • Dikey mevzuatların AB açısından gerekliliğini ifade eder. • İşaretlerin uluslararası ticarette zorunluluğunu ve Türkiye uygulamalarını açıklar. • AB uygulamalarını açıklar. • Dikey mevzuatı açıklar. • Dikey mevzuatların AB açısından gerekliliğini ifade eder. • Dikey mevzuatların Türkiye’deki uygulamalarını ifade eder. • Dikey mevzuatların dış ticarette zorunluluğu ve denetimlerini tartışır. • Dikey mevzulatların AB uygulamalarını tartışır. Konuk konuşmacı sunumuna katılım
13) • Güvenli ürünü tanımlar. • Sektörlerdeki güvenli ürünleri ifade eder. • Tarım ürünlerinde standardizasyonu açıklar. • İyi tarım uygulamalarını ifade eder. • Türkiye’deki uygulanma koşullarını açıklar. Ev Ödevi: Bir tarım ürünü seçip, iyi tarım uygulamasında yapılacakları yazınız
14) • Türkiye’deki standardizasyon uygulamalarını açıklar. • Standardizasyonun faydalarını listeler. • Standardizasyonun güçsüz yanlarını listeler. • Standardizasyonun sorunlarını ifade eder. • Standardizasyon problemlerine çözüm önerileri ve öngörüler sunar. • Türkiye’deki standardizasyon uygulamalarını tartışır. • Türkiye’deki standardizasyon uygulamalarını yararlarını ifade eder. • Türkiye’deki standardizasyon uygulamalarını gerekliliğini ifade eder. • Türkiye’deki standardizasyon uygulamalarının eksikliklerini sınıflandırır. • Türkiye’deki standardizasyon uygulamalarının problemlerini sınıflandırır. • Türkiye’deki standardizasyon uygulamalarınının çözüm önerilerini analiz eder. Final sınavı hazırlıkları
15) • FINAL SINAVI • Türkiye’deki standardizasyon uygulamalarını tartışır. • Türkiye’deki standardizasyon uygulamalarını yararlarını ifade eder. • Türkiye’deki standardizasyon uygulamalarını gerekliliğini ifade eder. • Türkiye’deki standardizasyon uygulamalarının eksikliklerini sınıflandırır. • Türkiye’deki standardizasyon uygulamalarının problemlerini sınıflandırır. yok

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Kalite ve Standartlar ders notları,
Ekonomi Bakanlığı ,Sanayii Bakanlığı, Piyasa Gözetimi ve Denetimi Mevzuatı
97/9196 sayılı Türk ürünlerinin ihracatının Arttırılmasına Yönelik Teknik
Mevzuatı Hazırlayacak Kurumların Belirlenmesine ilişkin Bakanlar
Kurulu Kararı -Kişisel Koruyucu Donanımlar, Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı. 4703 Sayılı çerçeveKanun’u ve KKD Yönetmeliği
“Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Tarafından Yapılacak Piyasa Gö-
zetimi ve Denetimine ilişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik
iso kararları
Diğer Kaynaklar: Quality and Standards notes
Ministeryı of Economy ,Ministery of Industry, Market Observation and Control Laws
Rule number 97/9196 Comission of Ministers’ Decision to increase Turkish products’ export rate with a new technical draft of law which will be prepared by determined associations
Individual hardwares for protection
Ministery of work and Social Security Rule number 4703 and KKD Regılations
“Regulations about methods and principles for observation and controls which will be done by the Ministery of work and Social Security”
ISO Decisions

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

5

6

Program Kazanımları
1) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
2) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
3) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
4) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
5) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
8) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
9) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
2) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
3) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
4) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
5) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
8) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
9) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Alan Çalışması
Anlatım
Beyin fırtınası /Altı şapka
Bireysel çalışma ve ödevi
Ders
Ödev
Proje Hazırlama

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Sözlü sınav
Bireysel Proje

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Küçük Sınavlar 1 % 10
Ödev 2 % 30
Ara Sınavlar 1 % 20
Final 1 % 40
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 60
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 40
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 15 45
Sınıf Dışı Ders Çalışması 15 90
Ödevler 4 8
Küçük Sınavlar 1 2
Ara Sınavlar 1 15
Final 2 19
Toplam İş Yükü 179