YMD415 Sinemada Yeni Medyaİstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar İnşaat Mühendisliği (İngilizce)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
İnşaat Mühendisliği (İngilizce)
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: YMD415
Ders İsmi: Sinemada Yeni Medya
Ders Yarıyılı: Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
3 0 3 4
Öğretim Dili: TR
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Üniversite Seçmeli
Dersin Seviyesi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr.Öğr.Üyesi SERRA ORKAN
Dersi Veren(ler): Öğr.Gör. ALTUĞ SAMİ İÇİLENSU
Dr.Öğr.Üyesi SERRA ORKAN
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Bu ders hızla değişen ve yaygınlaşan teknolojilerin iletişim sistemlerinde köklü değişimleri beraberinde getirmesiyle çağımıza nasıl geleneksel mecraların yanına eklenen dijital enstrümanların televizyon ve sinema alanları başta olmak üzere iletişim sektöründe yarattığı etkileri örnek dizi ve filmler üzerinden eleştirerek analiz etmeyi amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği: Geleneksel medya ve yeni medyanın farklarını analizi, yeni medya ve sosyal medyanın yükselişiyle ortaya çıkan toplumsal dönüşümleri işleyen dizi ve filmler üzerinden etkileşimsellik, postmodernizm, aktif izleyici, multimedya, sanal gerçeklik (cyborg), dijitallik, smilacrum vb. kavramları tartışılarak tanımlanması.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Sinema ve Televizyon başta olmak üzere alanında son gelişmeleri ilgili kaynaklardan takip etme ve hâkim olma, sinema ve yeni medya alanında diğer disiplinlerden beslenmeyi öğrenme, fonksiyonel fayda sağlayacak araç gereç hakkında teorik bilgilere giriş yapma.
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
1) Sinema ve yeni medya ile ilgili edinilen kuramsal ve olgusal bilgileri kişisel üretiminde kullanabilme, var olan dizi ve filmleri analiz edebilmek ve eleştirel yaklaşabilmek. Sinema ve yeni medya alanında edinilen bilgi ve becerileri kullanarak medya araçlarını ve eserlerini yorumlayabilme ve değerlendirebilme, eski ve yeni medya arasındaki farkları gözeterek analiz edebilme.
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
1) Sinema ve dijital medyanın disiplinlerarası yapısı hakkında farkındalık kazanmak ve böylece çeşitli alanlarda iletişim kurabilen ve hakaret eden dinamik, esnek profesyonel karakter geliştirmek.
Öğrenme Yetkinliği
1) Dijital medya ve sinema alanında eleştirel düşünebilme alışkanlığını geliştirme ve bu anlamda öğrenmenin önemini kavrama ve bu yaklaşımı uygulamaya eğilim geliştirmek.
Alana Özgü Yetkinlik
1) Sinema ve dijital medya alanındaki pratikleri yaratıcı bir süreç ve/veya bir iş süreci olarak anlamak ve bu süreçlere kültürel ve tarihsel perspektiflerden bakabilmek.
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
1) Sinema ve yeni medya alanı ile ilgili konuları ve eserleri bağımsız olarak analiz ve eleştiri için altyapı geliştirebilmek.

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Yeni Medya Nedir ? , Geleneksel Medya Nedir?
2) Fotoğraf ve hareket algısı- Sinemanın doğuşu ( Sessiz dönem) The Great Train Robbery E.S. Porter Trip to the Moon Lumiere Brothers first movies Edison First movies
3) Klasik anlatı sineması ve deneysel filmler. The Birth of a Nation Battleship Potemkin
4) Hollywood Film Endustrisinin Kuruluşu- Linear kurgu ve blockbuster filmler. İzlenecek video: https://www.youtube.com/watch?v=vS6Vuy5dV1Q&list=PLAAeSTcB-Y1mObpE4LGUNZaI-Q6GYuUuw https://www.youtube.com/watch?v=Hr1NhBE20E4 izlenecek film: Arka Pencere
5) Teknolojik ve toplumsal değişimler ile prodüksiyon ve post-prodüksiyondaki gelişmeler: maaliyet ve zaman kazanılması. İtalyan ve Fransız Yeni Gerçekçilik. ’ Bisiklet Hırsızları’’ ‘’ Breathless’’
6) Postmodernizm- Endüstri toplumu, makineleşme ve İnsan. İzlenecek Filmler: Blade Runner, Time Machine
7) Dijital sinema ve teknolojik yenilikler: CGI, Motion picture, Greenbox Kitap: Lev Manovich ‘’ The Language of New Media ‘’ İzlenecek filmler: Matrix Videolar: https://m.youtube.com/watch?v=Ji3IDa0sewk https://m.youtube.com/watch?v=KaEvW01-ZKg https://m.youtube.com/watch?v=3V8UZDcv9c8 https://m.youtube.com/watch?v=mATrMse1GiE https://m.youtube.com/watch?v=OjibwJLFrUY https://m.youtube.com/watch?v=QbLMom6Qt0c
8) Smilacrum :gerçeği olmayan kopyalar : Facebook profil yaratımının gösteri sanatına yansıması İzlenecek film: Avatar / Jumanji veya Existanze
9) Yapay yaşam ve sanal dünya İzlenecek film: Black mirror
10) Cyberspace : Uzay çağı ve distopya İzlenecek film: Star Wars
11) Scopophiliaca: görsel haz, aktif ve pasif izleyicinin farkları İzlenecek film : The Clock veya Videodrome
12) Toplumsal bellek ve popüler kültür- sosyal medya fenomenleri İzlenecek film: Sosyal Ağ
13) Transmedya: kurmaca yapıların bir çok dağıtım kanalına birden yayılması ile ilgili örnekler İzlenecek film: Superman
14) İnternetin günümüze etkileri İzlenecek film: Sanal Hayatlar

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: Lev Monavich. ‘’ The Language of New Media ‘’
Stephen Keane .‘’ CineTech: Film, Convergence, and New Media ‘’
David A.Cook . ‘’ A History of Narrative Film ‘’
Diğer Kaynaklar: Tony Feldman. ‘’ An Introduction to Digital Media ‘’
Nicholas Rombes. ‘’ Cinema in The Digital Age’’
Walter Benjamin. ‘’ The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction’’
George Simmel . ‘’ Metropol and the Mental Life’’
David A.Cook . ‘’ A History of Narrative Film ‘’
Stam, R. and T. Miller eds. Film and Theory: An Anthology. Blackwell, 2000.
Curran, J. and D. Morley. Media and Cultural Theory. Routledge, 2006.

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

5

6

Program Kazanımları
1) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
4) Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
2) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
4) Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk ve mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
11) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Alan Çalışması
Anlatım
Ders
Grup çalışması ve ödevi
Okuma
Ödev
Proje Hazırlama
Sosyal Faaliyet
Örnek olay çalışması
Web Tabanlı Öğrenme

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Ödev
Grup Projesi
Sunum
Bilgisayar Destekli Sunum
Örnek olay sunma

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Kurul-Committee 42 % 0
Ara Sınavlar 1 % 50
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı İş Yükü
Ders Saati 16 48
Sınıf Dışı Ders Çalışması 16 48
Ara Sınavlar 1 3
Final 2 6
Toplam İş Yükü 105