PSY354 Testing And Assesmentİstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar Geomatik MühendisliğiÖğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
Geomatik Mühendisliği
Lisans TYYÇ: 6. Düzey QF-EHEA: 1. Düzey EQF-LLL: 6. Düzey

Ders Genel Tanıtım Bilgileri

Ders Kodu: PSY354
Ders İsmi: Testing And Assesment
Ders Yarıyılı: Bahar
Ders Kredileri:
Teorik Pratik Kredi AKTS
2 2 3 6
Öğretim Dili: EN
Ders Koşulu:
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: Hayır
Dersin Türü: Üniversite Seçmeli
Dersin Seviyesi:
Lisans TYYÇ:6. Düzey QF-EHEA:1. Düzey EQF-LLL:6. Düzey
Dersin Veriliş Şekli: Yüz yüze
Dersin Koordinatörü: Dr.Öğr.Üyesi ECE TUNCAY SENLET
Dersi Veren(ler):
Dersin Yardımcıları:

Dersin Amaç ve İçeriği

Dersin Amacı: Bu dersin amacı psikolojik değerlendirmenin temel amaç ve prensiplerinin tanıtılmasıdır.
Dersin İçeriği: Ölçme ve ölçek türleri, psikolojik özelliklerin ölçülmesi; ölçümlerin kullanıldığı alanlar, ölçüm aracı geliştirme yöntemleri; psikolojide ölçme yöntemlerinin temel amaç ve ilkeleri; psikometrik özellikler; standardizasyon aşamaları; geçerlik ve geçerlik belirleme yöntemleri, güvenirlik ve güvenirlik belirleme yöntemleri, norm değerlerinin belirlenmesi çalışmaları; ilgili temel istatistikler, korelasyon, regresyon ve faktör analizi uygulamaları ders içerikleridir.

Öğrenme Kazanımları

Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
Öğrenme Kazanımları
1 - Bilgi
Kuramsal - Olgusal
1) Ölçme ve Değerlendirme kavramları; Geçerlik ve Güvenirlik kavramları konularında bilgilenme
2) Psikolojide kullanılan ölçüm araçları hakkında bilgilenme
3) Psikolojide kullanılan ölçüm araçları arasındaki benzerlik ve farkları kavrama
4) Psikolojide kullanılan ölçüm araçlarının psikoloji alanındaki yerini ve önemini anlama
5) Ölçme ve Değerlendirmede Etik Kuralların önemini kavrama
2 - Beceriler
Bilişsel - Uygulamalı
3 - Yetkinlikler
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Öğrenme Yetkinliği
Alana Özgü Yetkinlik
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Ders Akış Planı

Hafta Konu Ön Hazırlık
1) Dersin tanıtımı, Psikolojik Ölçmenin tarihçesi Dersi veren öğretim görevlisinin notları ve ilgili makaleler
2) Psikolojik Ölçmede Temel kavramlar ve ölçek düzeyleri Dersi veren öğretim görevlisinin notları ve ilgili makaleler
3) Ölçme : Prensip ve Uygulamalar, Kriter referans ve Norm referans değerlendirme Dersi veren öğretim görevlisinin notları ve ilgili makaleler
4) Puan dönüştürmeleri ve Normlar; Standart Puanlar, Yüzdelik normları, yaş normları. Dersi veren öğretim görevlisinin notları ve ilgili makaleler
5) Norm ve profil uygulamaları Dersi veren öğretim görevlisinin notları ve ilgili makaleler
6) Quiz: Normlar, st.puanlar, yüzdelikler, profiller. Güvenirliğe giriş. Dersi veren öğretim görevlisinin notları ve ilgili makaleler
7) Ara Sınav Yok
8) Güvenirliğe Giriş Dersi veren öğretim görevlisinin notları ve ilgili makaleler
9) Güvenirlik Tahmin Yöntemleri: Test-tekrar test, alternatif formlar, iki-yarım ve iç tutarlılık güvenirlik katsayıları Dersi veren öğretim görevlisinin notları ve ilgili makaleler
10) Güvenirliğin yorumlanması ve kullanılması Dersi veren öğretim görevlisinin notları ve ilgili makaleler
11) Geçerliğe Giriş. Ölçmenin geçerliği: Kapsam ve Yapı Geçerliği Dersi veren öğretim görevlisinin notları ve ilgili makaleler
12) Kararların Geçerliği: Eşzamanlı ve Yordayıcı geçerlik Dersi veren öğretim görevlisinin notları ve ilgili makaleler
13) Madde Analizi: Homojen ölçekler oluşturmak Dersi veren öğretim görevlisinin notları ve ilgili makaleler
14) Madde analizi uygulamaları ve proje sunumları Dersi veren öğretim görevlisinin notları ve ilgili makaleler
15) Gözden geçirme çalışması Dersi veren öğretim görevlisinin notları ve ilgili makaleler
16) Final YOK

Kaynaklar

Ders Notları / Kitaplar: -Dersi veren öğretim görevlisinin notları ve ilgili makaleler
Diğer Kaynaklar: -Lecturer's notes and related articles

Ders - Program Öğrenme Kazanım İlişkisi

Ders Öğrenme Kazanımları

1

2

3

4

5

Program Kazanımları
1) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
2) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
3) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
4) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
5) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
8) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
9) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

Ders - Öğrenme Kazanımı İlişkisi

Etkisi Yok 1 En Düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 En Yüksek
           
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi Katkı Payı
1) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
2) Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisi.
3) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi.
4) Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık.
5) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarımın niteliğine göre, ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar gibi ögeleri içerirler.)
6) Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7) Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
8) Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
9) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
10) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
11) Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

Öğrenme Etkinliği ve Öğretme Yöntemleri

Anlatım
Beyin fırtınası /Altı şapka
Ders
Ödev
Rapor Yazma
Soru cevap/ Tartışma

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri ve Kriterleri

Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama)
Ödev
Bireysel Proje
Sunum
Raporlama

Ölçme ve Değerlendirme

Yarıyıl İçi Çalışmaları Aktivite Sayısı Katkı Payı
Ödev 1 % 20
Sunum 1 % 10
Ara Sınavlar 1 % 20
Final 1 % 50
Toplam % 100
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI % 50
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI % 50
Toplam % 100

İş Yükü ve AKTS Kredisi Hesaplaması

Aktiviteler Aktivite Sayısı Süre (Saat) İş Yükü
Ders Saati 3 9 27
Sunum / Seminer 1 20 20
Ödevler 2 20 40
Ara Sınavlar 1 24 24
Rapor Teslimi 1 20 20
Final 1 45 45
Toplam İş Yükü 176