İstanbul Okan ÜniversitesiAkademik Programlar Toplumsal ve Kültürel Çalışmalar (YL) (Tezli)Öğrenciler için Genel BilgiDiploma EkiErasmus BeyanıUlusal Yeterlilikler
Toplumsal ve Kültürel Çalışmalar (YL) (Tezli)
Yüksek Lisans TYYÇ: 7. Düzey QF-EHEA: 2. Düzey EQF-LLL: 7. Düzey

Program Amacı

Toplumsal ve Kültürel Çalışmalar, sosyoloji, antropoloji, siyaset, iletişim gibi bilimlerin kesiştiği disiplinler arası bir araştırma alanıdır. Programımız bu disiplinleri kendi yöntemsel ve kuramsal özgünlükleri ve ortaklıkları üzerinden bir araya getirerek hem toplumsal ve kültürel olguların analizinde bütüncül bir yaklaşım getirmeyi hem de hem de aralarındaki diyalog üzerinden günümüzün karmaşık toplumsal gerçekliği üzerine daha kapsayıcı ve derinlemesine bir perspektif geliştirmeyi amaçlamaktadır.
Sosyolojik, antropolojik ve kültürel kuram ve yaklaşımların öğretilmesinin yanı sıra; eleştirel ve analitik düşünme yetisinin geliştirilmesi ve öğrencilere araştırma becerisi kazandırılması programın öncelikli amaçlarından biridir. Bu sayede, toplumsal dönüşüm ve sorunları hem yerel ve ulusal hem de bölgesel, ulusaşırı ve küresel bağlamda algılayabilen, bu sorunlara uygun kuram ve araştırma yöntemlerini belirleyerek uygulayabilen veya yenilerini geliştirebilen araştırmacıların yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Toplumsal ve Kültürel Çalışmalar Yüksek Lisans Programı, özgür bir düşünce ortamı ve disiplinler arası çalışmalar sağlayarak, güncel sorunların tartışılmasını; yeni bilgi ve çözümlerin üretilmesini hedeflemektedir.