Istanbul Okan UniversityDegree Programs DialysisGeneral Information For StudentsDiploma SupplementErasmus Policy StatementNational Qualifications
Dialysis
Associate TR-NQF-HE: Level 5 QF-EHEA: Short Cycle EQF-LLL: Level 5

Program Outcomes

Classified

1 - Knowledge
Theoretical - Conceptual
1) Having theoretical and practical knowledge at the basic level supported by textbooks, application tools and other resources that contain up-to-date information in the field based on competences gained at the level of education.
2) - To have the theoretical and practical knowledge at the basic level supported by textbooks, application tools and other resources which contain current information in the field based on the qualifications gained at the level of central education.
2 - Skills
Cognitive - Practical
1) - To gain the ability to use the theoretical and practical knowledge in the same field at an advanced level or at the same level. - To be able to interpret and evaluate the data by using the basic knowledge and skills acquired in the field, to identify and analyze the problems, to develop solutions based on evidence.
2) Gaining the ability to use the same level of theoretical and practical knowledge at the same level in an advanced level of education or in the same field.
3 - Competences
Communication and Social Competence
1) To be able to communicate the thoughts at the level of basic knowledge and skills that are in possession of the field through written and oral communication.
2) To be able to communicate the thoughts at the level of basic knowledge and skills that are in possession of the field through written and oral communication.
3)
3.1) To be able to use information and communication technologies with the computer software at least at the European Computer Use License Basic Level required by the field.
Learning Competence
Field Specific Competence
1) To be able to interpret and evaluate data, to identify and analyze data, to develop evidence-based solution proposals using basic knowledge and skills acquired in the field.
2) To have social, scientific, cultural and ethical values in the stages of collection, application and announcement of data about the field.
3) - Universality of social rights, social justice, quality and cultural values and environmental protection, occupational health and safety issues.
Competence to Work Independently and Take Responsibility
1) Take responsibility as a team member to solve complex and unforeseen problems encountered in field related applications. - Carrying out activities for the development of employees under the responsibility of a project.
1.1) Be able to carry out a basic level of work independently of the field.
2) Carrying out activities for the development of employees under the responsibility of a project.
2.1) Carrying out activities for the development of employees under the responsibility of a project.

Program Gains Program Level

Program Outcomes TR-NQF-HE 5 (Associate) Level Descriptors TR-NQF-HE Main Field Descriptors
72 - Health
1 - Knowledge
Theoretical - Conceptual
1) Having theoretical and practical knowledge at the basic level supported by textbooks, application tools and other resources that contain up-to-date information in the field based on competences gained at the level of education.
2) - To have the theoretical and practical knowledge at the basic level supported by textbooks, application tools and other resources which contain current information in the field based on the qualifications gained at the level of central education.
1) Possess theoretical and practical knowledge supported by textbooks with updated information, practice equipments and other resource on basic level based on qualifications gained at secondary education level.
1) Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak sağlık alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2) Sağlık alanındaki temel bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
3) Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini tanımlar.
2 - Skills
Cognitive - Practical
1) - To gain the ability to use the theoretical and practical knowledge in the same field at an advanced level or at the same level. - To be able to interpret and evaluate the data by using the basic knowledge and skills acquired in the field, to identify and analyze the problems, to develop solutions based on evidence.
2) Gaining the ability to use the same level of theoretical and practical knowledge at the same level in an advanced level of education or in the same field.
1) Gain the skills to use basic level theoretical and practical knowledge acquired within the field in the same field of a higher education level or in a field of same level.
2) Interpret and evaluate data, define problems, do analysis, produce solutions based on proof with using basic level knowledge and practices gained within the field.
1) Sağlık alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm için planlanan çalışmalarda yer alır/sorumluluk alır.
2) Sağlık alanı ile ilgili temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
3 - Competences
Communication and Social Competence
1) To be able to communicate the thoughts at the level of basic knowledge and skills that are in possession of the field through written and oral communication.
2) To be able to communicate the thoughts at the level of basic knowledge and skills that are in possession of the field through written and oral communication.
3)
1) Transfer the ideas based on the basic knowledge and skills acquired within the field through written and oral communication.
2) Share the ideas and solution proposals to problems about issues within the field with professionals and non-professionals.
3) Monitor the developments in the field and communicate with peers by using a foreign language at least at a level of European Language Portfolio A2 General Level.
4) Use informatics and communication technologies with at least a minimum level of European Computer Driving License Basic Level software knowledge.
1) Sağlık alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.
2) Sağlık alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
3) Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinliklere katkı verir.
4) Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
5) Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
6) Sağlık alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki olayları izler ve gelişmelere duyarlıdır.
Learning Competence
1) Evaluate the acquired knowledge and skills at basic level within the field with a critical approach, determine and respond to learning needs.
2) Direct the education received to a higher education level in the same field or to an occupation in the same level.
3) Gain awareness of lifelong learning.
1) Sağlık alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
2) Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirir.
3) Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir.
Field Specific Competence
1) To be able to interpret and evaluate data, to identify and analyze data, to develop evidence-based solution proposals using basic knowledge and skills acquired in the field.
2) To have social, scientific, cultural and ethical values in the stages of collection, application and announcement of data about the field.
3) - Universality of social rights, social justice, quality and cultural values and environmental protection, occupational health and safety issues.
1) Possess social, scientific, cultural and ethic values on the stages of gathering, implementation and release of the results of data related to the field.
2) Possess sufficient consciousness about the issues of universality of social rights, social justice, quality, cultural values and also, environmental protection, worker's health and security.
1) Sağlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
2) Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve bu süreçlere katılır.
3) Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
4) Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
5) Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları ile topluma örnektir.
6) Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir.
7) Mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri geliştirir.
Competence to Work Independently and Take Responsibility
1) Take responsibility as a team member to solve complex and unforeseen problems encountered in field related applications. - Carrying out activities for the development of employees under the responsibility of a project.
2) Carrying out activities for the development of employees under the responsibility of a project.
1) Conduct studies at basic level within the field independently.
2) Take responsibility as a team member in order to solve unexpected complex problems faced in the implementations within the field.
3) Conduct activities towards the development of subordinates within a project.
1) Sağlık alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
2) Sağlık alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışır.
3) Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yönetir.

Conjoined

1) Having theoretical and practical knowledge at the basic level supported by textbooks, application tools and other resources that contain up-to-date information in the field based on competences gained at the level of education.
1) - To have the theoretical and practical knowledge at the basic level supported by textbooks, application tools and other resources which contain current information in the field based on the qualifications gained at the level of central education.
2) - To gain the ability to use the theoretical and practical knowledge in the same field at an advanced level or at the same level. - To be able to interpret and evaluate the data by using the basic knowledge and skills acquired in the field, to identify and analyze the problems, to develop solutions based on evidence.
2) Gaining the ability to use the same level of theoretical and practical knowledge at the same level in an advanced level of education or in the same field.
3) To be able to interpret and evaluate data, to identify and analyze data, to develop evidence-based solution proposals using basic knowledge and skills acquired in the field.
4) To be able to communicate the thoughts at the level of basic knowledge and skills that are in possession of the field through written and oral communication.
5) To be able to communicate the thoughts at the level of basic knowledge and skills that are in possession of the field through written and oral communication.
6) Take responsibility as a team member to solve complex and unforeseen problems encountered in field related applications. - Carrying out activities for the development of employees under the responsibility of a project.
6.8) Be able to carry out a basic level of work independently of the field.
7) To have social, scientific, cultural and ethical values in the stages of collection, application and announcement of data about the field.
9) Carrying out activities for the development of employees under the responsibility of a project.
9.10) Carrying out activities for the development of employees under the responsibility of a project.
9.11) To be able to use information and communication technologies with the computer software at least at the European Computer Use License Basic Level required by the field.
12) - Universality of social rights, social justice, quality and cultural values and environmental protection, occupational health and safety issues.