Istanbul Okan UniversityDegree Programs PhD in Nursing with a master's degree General Information For StudentsDiploma SupplementErasmus Policy StatementNational Qualifications
PhD in Nursing with a master's degree
PhD TR-NQF-HE: Level 8 QF-EHEA: Third Cycle EQF-LLL: Level 8

Program Outcomes

Classified

1 - Knowledge
Theoretical - Conceptual
1) Can work in nursing-related management-administrative duties
2 - Skills
Cognitive - Practical
1) Plan nursing care within the framework of the needs determined within the scope of the nursing diagnosis process,
2) To determine the education needs of the patient and healthy individual in the field of health, to prepare an appropriate education plan, to implement the planned education, evaluate the results of the training.
3 - Competences
Communication and Social Competence
Learning Competence
Field Specific Competence
1) Apply, supervise and evaluate nursing care.
Competence to Work Independently and Take Responsibility
1) To be able to determine the health-related needs of the individual, family and society in every environment that can be met with nursing interventions,

Program Gains Program Level

Program Outcomes TR-NQF-HE 8 (PhD) Level Descriptors TR-NQF-HE Main Field Descriptors
21 - Arts
TR-NQF-HE Main Field Descriptors
42 - Life science
TR-NQF-HE Main Field Descriptors
72 - Health
1 - Knowledge
Theoretical - Conceptual
1) Can work in nursing-related management-administrative duties
1) Develop and deepen the current and advanced knowledge in the field with original thought and/or research and come up with innovative definitions based on Master's degree qualifications.
2) Conceive the interdisciplinary interaction which the field is related with ; come up with original solutions by using knowledge requiring proficiency on analysis, synthesis and assessment of new and complex ideas.
1) Alanındaki ileri uygulama teknikleri ve yöntemleri konusunda üst düzeyde bilgi sahibidir.
2) Sanat ve tasarımı sosyal, kültürel, artistik, politik ve ekonomik çerçevedeki yerini tartışacak ve yönlendirecek düzeyde kavrar.
3) Disiplinlerarası etkileşimi yeni kuram ve sentezlere ulaşabilecek düzeyde kavrar.
1) Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
2) Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
1) Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.
2) Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.
3) Sağlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletler hakkında ileri düzeyde bilgi sahibidir.
4) Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini bilir.
5) Sağlık alanına yönelik yapılan çalışmalarda sürekli olarak kullanılan istatistiksel yöntemler hakkında bilgi sahibidir.
2 - Skills
Cognitive - Practical
1) Plan nursing care within the framework of the needs determined within the scope of the nursing diagnosis process,
2) To determine the education needs of the patient and healthy individual in the field of health, to prepare an appropriate education plan, to implement the planned education, evaluate the results of the training.
1) Evaluate and use new information within the field in a systematic approach.
2) Develop an innovative knowledge, method, design and/or practice or adapt an already known knowledge, method, design and/or practice to another field; research, conceive, design, adapt and implement an original subject.
3) Critical analysis, synthesis and evaluation of new and complex ideas.
4) Gain advanced level skills in the use of research methods in the field of study.
1) Alanıyla ilgili bilginin ve/veya yaratıcı uygulamanın gelişimine katkıda bulunur.
2) Sanatsal üretim konusunda deneysel ve yaratıcı süreçler yoluyla yenilikçi araştırma yöntemleri geliştirip belgeler.
3) Alanıyla ilgili özgün yapıtlarını toplumla paylaşabilme ve sonuçlarını değerlendirebilme becerisine sahiptir.
1) Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir, kullanır ve aktarır.
2) Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, uyarlar ve uygular.
3) Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
4) Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olur.
1) Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir ve kullanır.
2) Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirir ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, uyarlar ve uygular.
3) Yaptığı / katıldığı araştırmanın raporunu yazabilme ve ulusal/uluslar arası kabul görmüş hakemli bir dergide yayınlar, bilimsel toplantılarda sunar.
4) Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
5) Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey becerilere sahiptir.
6) Sağlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletleri ileri düzeyde kullanarak gerekli incelemeyi yapar, problemlere yeni yaratıcı çözümler geliştirir.
3 - Competences
Communication and Social Competence
1) Investigate and improve social connections and their conducting norms and manage the actions to change them when necessary.
2) Defend original views when exchanging ideas in the field with professionals and communicate effectively by showing competence in the field.
3) Ability to communicate and discuss orally, in written and visually with peers by using a foreign language at least at a level of European Language Portfolio C1 General Level.
1) Özgün yapıtları yoluyla toplumla iletişim kuracak donanıma sahiptir.
2) Sanat yapıtlarının iletişim araçları yoluyla tanıtımı sürecini yönetir.
3) Görüşlerini, alanının uzmanlarına etkin bir şekilde aktarır.
4) Alanıyla ilgili akademik tartışmaları başlatıp yönetir.
5) En az bir yabancı dilde, ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi: C1 Düzeyi).
1) Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.
2) Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
3) Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır.
4) Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımlarını, bilişim ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri takip ederek, problemlerini çözecek şekilde araştırmalarında etkin olarak kullanır.
5) Ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma gruplarında bilimsel araştırma yapar.
1) Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.
2) Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
3) Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır.
Learning Competence
1) Develop new ideas and methods in the field by using high level mental processes such as creative and critical thinking, problem solving and decision making.
1) Alanıyla ilgili sorunları belirleyip yorum yapar.
2) Alanıyla ilgili çözüm üretici yeni fikir ve yöntemler geliştirir.
3) Sanatın ve kültürün gelişimine katkıda bulunacak uygulamalar gerçekleştirir.
1) Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
1) Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
2) Kanıta dayalı uygulamaları takip eder ve mesleki uygulamalar ile ilgili kendi alanında kanıt oluşturacak araştırmalar yapar.
3) Sağlık alanı ile ilgili ileri düzeyde mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini gerçekleştirdiği çalışmalarda uygular.
Field Specific Competence
1) Apply, supervise and evaluate nursing care.
1) Contribute to the transition of the community to an information society and its sustainability process by introducing scientific, technological, social or cultural improvements.
2) Demonstrate functional interaction by using strategic decision making processes in solving problems encountered in the field.
3) Contribute to the solution finding process regarding social, scientific, cultural and ethical problems in the field and support the development of these values.
1) Önceden edinilmiş bilgi ve beceriler doğrultusunda, alanındaki bilgi, yöntem ve teknikleri özgün düşünce ve araştırma ile geliştirerek sanata ve / veya bilime katkı sağlar.
2) Alanıyla ilgili konularda akademik öğretme, değerlendirme ve denetleme becerilerini etkin şekilde kullanır.
3) Kültürel değerlerin korunması ve tanıtılması konusunda toplumu bilinçlendirme sürecine katkıda bulunur.
4) Sanatın topluma yönlendirici katkısı konusunda farkındalığı arttırıcı etkinliklere katkıda bulunur.
1) Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur.
2) Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar.
3) Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.
1) Sağlık alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur.
2) Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar.
3) Sağlık alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.
4) Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir.
5) Sağlık alanına yönelik yaptığı çalışmalarda doğru istatistiksel yöntemleri seçer ve uygular, doğru yorumlar. Analiz ve sentez yapar.
6) Sağlık alanı ile ilgili güncel gelişmeleri ve bilgileri çocuk, aile, ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda toplum yararına kullanır.
Competence to Work Independently and Take Responsibility
1) To be able to determine the health-related needs of the individual, family and society in every environment that can be met with nursing interventions,
1) Contribute the progression in the field by producing an innovative idea, skill, design and/or practice or by adapting an already known idea, skill, design, and/or practice to a different field independently.
2) Broaden the borders of the knowledge in the field by producing or interpreting an original work or publishing at least one scientific paper in the field in national and/or international refereed journals.
3) Demonstrate leadership in contexts requiring innovative and interdisciplinary problem solving.
1) Sanat ve bilim değerlendirme kurullarınca kabul görecek nitelikte özgün yapıt üretir ya da yorumlar.
2) Grup projelerini planlayıp yönetir.
1) Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur.
2) Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
3) Özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.
1) Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur.
2) Bilimsel bir makaleyi değerlendirebilecek düzeyde istatistiksel analiz yapar.
3) Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
4) Alanı ile ilgili ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.

Conjoined

1) To be able to determine the health-related needs of the individual, family and society in every environment that can be met with nursing interventions,
2) Plan nursing care within the framework of the needs determined within the scope of the nursing diagnosis process,
3) Apply, supervise and evaluate nursing care.
4) To determine the education needs of the patient and healthy individual in the field of health, to prepare an appropriate education plan, to implement the planned education, evaluate the results of the training.
5) Can work in nursing-related management-administrative duties