Istanbul Okan UniversityDegree Programs Sport ManagementGeneral Information For StudentsDiploma SupplementErasmus Policy StatementNational Qualifications
Sport Management
Bachelor TR-NQF-HE: Level 6 QF-EHEA: First Cycle EQF-LLL: Level 6

Program Outcomes

Classified

1 - Knowledge
Theoretical - Conceptual
1) Sports management students have advanced level theoretical and practical knowledge supported by textbooks, application tools and other resources which contain up-to-date information in the field.
2 - Skills
Cognitive - Practical
1) Sports management students can use the advanced theoretical and practical knowledge gained in the field and use the advanced knowledge and skills in the field to interpret and evaluate the data, to identify problems, to analyze problems, to develop solutions based on research and evidence.
3 - Competences
Communication and Social Competence
1) Sport management students can transfer their opinions and suggestions for solutions to problems in written and orally, and share their ideas and solutions with problems by supporting them with qualitative and quantitative data.
Learning Competence
Field Specific Competence
1) Sports management students act in accordance with social, scientific, cultural and ethical values in the stages of collecting, interpreting, applying and announcing the data related to the field.
Competence to Work Independently and Take Responsibility
1) Sports management students can conduct an advanced study independently and take responsibility as an individual and team member in order to solve unforeseen complex problems encountered in the applications related to their field.

Program Gains Program Level

Program Outcomes TR-NQF-HE 6 (Bachelor) Level Descriptors TR-NQF-HE Main Field Descriptors
34 - Business and administration
TR-NQF-HE Main Field Descriptors
72 - Health
1 - Knowledge
Theoretical - Conceptual
1) Sports management students have advanced level theoretical and practical knowledge supported by textbooks, application tools and other resources which contain up-to-date information in the field.
1) Possess advanced level theoretical and practical knowledge supported by textbooks with updated information, practice equipments and other resources.
1) Alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir.
1) Sağlık alanındaki temel ve güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve multimedya eğitim araç gereçleri ile diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2) Bilginin doğası, kaynağı, sınırları, doğruluğu, güvenirliliği ve geçerliliğini değerlendirme bilgisine sahiptir.
3) Sağlık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
2 - Skills
Cognitive - Practical
1) Sports management students can use the advanced theoretical and practical knowledge gained in the field and use the advanced knowledge and skills in the field to interpret and evaluate the data, to identify problems, to analyze problems, to develop solutions based on research and evidence.
1) Use of advanced theoretical and practical knowledge within the field.
2) Interpret and evaluate data, define and analyze problems, develop solutions based on research and proofs by using acquired advanced knowledge and skills within the field.
1) Alana ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir.
2) Karar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir.
1) Sağlık alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak bilimsel olarak kanıtlanmış verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri geliştirir, bilgiyi paylaşır, ekip çalışması yapar.
2) Sağlık ve araştırma alanı ile ilgili bilgi teknolojilerini kullanır.
3) Sağlık alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak birey, aile ve topluma yönelik sağlık eğitimi yapar.
4) Alanına özgü sorunlara bilimsel veriler/kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
3 - Competences
Communication and Social Competence
1) Sport management students can transfer their opinions and suggestions for solutions to problems in written and orally, and share their ideas and solutions with problems by supporting them with qualitative and quantitative data.
1) Inform people and institutions, transfer ideas and solution proposals to problems in written and orally on issues in the field.
2) Share the ideas and solution proposals to problems on issues in the field with professionals and non-professionals by the support of qualitative and quantitative data.
3) Organize and implement project and activities for social environment with a sense of social responsibility.
4) Monitor the developments in the field and communicate with peers by using a foreign language at least at a level of European Language Portfolio B1 General Level.
5) Use informatics and communication technologies with at least a minimum level of European Computer Driving License Advanced Level software knowledge.
1) Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.
2) Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar.
3) Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
4) Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
1) Sağlık alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır; ilgili kişi ve kurumların düşüncelerini, istek ve beklentilerini dinler.
2) Sağlık alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek ekip çalışması içinde ve sürecin etkin bir elemanı olarak uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
3) Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için diğer meslek grupları ile işbirliği içinde proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular.
4) Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
5) Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
6) Sağlık alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki olayları/gelişmeleri izler ve değerlendirir.
7) Sözlü ve yazılı olarak etkili iletişim kurar.
8) Kültürlerarası iletişim kurma bilgi ve becerisine sahiptir.
9) Mesleki aktivite ve uygulamalarını etkin ve güvenli şekilde belgeler/doğru ve etkili kayıt tutar.
Learning Competence
1) Evaluate the knowledge and skills acquired at an advanced level in the field with a critical approach.
2) Determine learning needs and direct the learning.
3) Develop positive attitude towards lifelong learning.
1) Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
2) Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.
1) Sağlık alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
2) Öğrenme hedeflerini belirler ve öğrenmeyi öğrendiğini gösterir.
3) Öğrenme kaynaklarını belirler, kaynaklara etkin/hızlı erişir.
4) Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğin gösterir, gelişime açıktır ve bu davranışı devam ettirir.
5) Bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular.
Field Specific Competence
1) Sports management students act in accordance with social, scientific, cultural and ethical values in the stages of collecting, interpreting, applying and announcing the data related to the field.
1) Act in accordance with social, scientific, cultural and ethic values on the stages of gathering, implementation and release of the results of data related to the field.
2) Possess sufficient consciousness about the issues of universality of social rights, social justice, quality, cultural values and also, environmental protection, worker's health and security.
1) Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
2) Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür.
3) Yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptir.
4) Örgüte/kuruma ilişkin eleştirel düşünür.
5) Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
1) Sağlık alanı ile ilgili verileri toplar, yorumlar, uygular ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar ve toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
2) Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve bu süreçlere katılır.
3) Bebek ve çocukları da kapsayacak şekilde, birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular.
4) Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
5) Profesyonel kimliği ile meslektaşlarına rol model ve topluma örnek olur.
6) Sağlıklı ve/veya hasta bireyin yapısı, fizyolojik fonksiyonları ve davranışları; bireyin sağlığı ile fiziksel ve sosyal çevresi arasındaki ilişkisini anlamaya yetkindir.
7) Mezuniyet sonrası kurum içi, yerel, ulusal ve uluslararası eğitimlere katılır; bunları kredilendirir ve belgeler.
8) Etik ilkelerin ve etik kurulların eğitim- uygulama ve araştırma alanlarında birey ve toplum için önemini bilir.
Competence to Work Independently and Take Responsibility
1) Sports management students can conduct an advanced study independently and take responsibility as an individual and team member in order to solve unforeseen complex problems encountered in the applications related to their field.
1) Conduct studies at an advanced level in the field independently.
2) Take responsibility both as a team member and individually in order to solve unexpected complex problems faced within the implementations in the field.
3) Planning and managing activities towards the development of subordinates in the framework of a project.
1) Alana ilişkin konularda araştırma ve çalışma yapar.
2) Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır.
3) Örgüt/Kurum için amaç ve hedef belirler.
1) Sağlık alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzeydeki bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
2) Sağlık alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
3) Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
4) Alanına özgü bilimsel bilgi üretme sorumluluğunu yerine getirir/tanımlayıcı düzeyde araştırma yapar.

Conjoined

1) Sports management students have advanced level theoretical and practical knowledge supported by textbooks, application tools and other resources which contain up-to-date information in the field.
2) Sport management students can transfer their opinions and suggestions for solutions to problems in written and orally, and share their ideas and solutions with problems by supporting them with qualitative and quantitative data.
3) Sports management students act in accordance with social, scientific, cultural and ethical values in the stages of collecting, interpreting, applying and announcing the data related to the field.
4) Sports management students can use the advanced theoretical and practical knowledge gained in the field and use the advanced knowledge and skills in the field to interpret and evaluate the data, to identify problems, to analyze problems, to develop solutions based on research and evidence.
5) Sports management students can conduct an advanced study independently and take responsibility as an individual and team member in order to solve unforeseen complex problems encountered in the applications related to their field.