Istanbul Okan UniversityDegree Programs Master of Arts in Social and Cultural Studies non-thesisGeneral Information For StudentsDiploma SupplementErasmus Policy StatementNational Qualifications
Master of Arts in Social and Cultural Studies non-thesis
Master TR-NQF-HE: Level 7 QF-EHEA: Second Cycle EQF-LLL: Level 7

Program Outcomes

Classified

1 - Knowledge
Theoretical - Conceptual
1) Learn which concepts and theories in sociology are used in production of knowledge and how the knowledge produced is grounded in social reality.
2) Learn which sociological approaches and methods of analysis are used in which sociological fields and areas of specialization, and present and publish the original findings from these analyses, both individually and in teams, in accordance with academic principles.
3) Discuss critically cause and effect relationships used in sociological perspectives; thereby formulate visions, aims and targets by identifying gaps in the existing knowledge in their areas of interest.
4) Analyze and determine the formation, the structure and future development of such institutions as family, state, education and religion critically and scientifically; and develop policy proposals for implementation.
2 - Skills
Cognitive - Practical
1) Combine sociology with other social sciences such as psychology, philosophy and anthropology, employ interdisciplinary approaches, and thereby develop new conceptualizations and interpretations.
3 - Competences
Communication and Social Competence
1) Pursue national and international publications and innovations and thereby find solutions to problems using qualitative and quantitative data and publish and disseminate best practices.
2) Know, contribute to, and participate in current sociological debates, and be ready to go ahead with a third cycle program.
3) Have unbiased attitudes towards the universality of social rights and social justice, value high standards of quality, respect cultural values, promote environmental protection, health and work safety at work, and be open to change.
Learning Competence
Field Specific Competence
1) Learn to conduct sociological research by using both qualitative and quantitative methods, select the subject, develop a research question, formulate a theoretical framework with variables and hypotheses, prepare questionnaires, collect and analyze data from a sample, write a research report, and disseminate the findings in professional fields of interest within a social, cultural, and ethical framework.
Competence to Work Independently and Take Responsibility
1) Gain lifelong learning skills and competencies, use them in everyday life situations and professional contexts, and thereby develop, implement and manage projects, with socially responsible approaches.
2) Acquire skills and competencies for taking initiative in evaluating and changing norms while implementing decisions in social problem areas.

Program Gains Program Level

Program Outcomes TR-NQF-HE 7 (Master) Level Descriptors TR-NQF-HE Main Field Descriptors
31 - Social and behavioural science
1 - Knowledge
Theoretical - Conceptual
1) Learn which concepts and theories in sociology are used in production of knowledge and how the knowledge produced is grounded in social reality.
2) Learn which sociological approaches and methods of analysis are used in which sociological fields and areas of specialization, and present and publish the original findings from these analyses, both individually and in teams, in accordance with academic principles.
3) Discuss critically cause and effect relationships used in sociological perspectives; thereby formulate visions, aims and targets by identifying gaps in the existing knowledge in their areas of interest.
4) Analyze and determine the formation, the structure and future development of such institutions as family, state, education and religion critically and scientifically; and develop policy proposals for implementation.
1) Develop and deepen knowledge in the same or in a different field to the proficiency level based on Bachelor level qualifications.
2) Conceive the interdisciplinary interaction which the field is related with.
1) İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahiptir.
1) Alanla ilgili temel kavramsal bilgilere, kuramsal ve uygulama açısından aralarındaki ilişkiyi kavrayacak şekilde sahiptir.
2) Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar.
3) Sosyal ve Davranış Bilimlerinde temel kavramları kavrar, kavramlar arası ilişkilere hakimdir.
5) Toplumlarının yaşadığı dönüşümlerin nedenleri ve sonuçları hakkında temel bilgilere sahiptir.
6) Sosyal ve Davranış Bilimlerinin gerektirdiği araştırmaları yapma, araştırmalarını nasıl planlanacağı bilgisine ve bunu uygulayabilme becerisine sahiptir.
7) Sosyal ve Davranış Bilimlerinin gerektirdiği ileri düzeyde veri işleyerek bilgi elde edebilmek için gerekli bilgilere kuramsal ve uygulama düzeyinde sahiptir.
2 - Skills
Cognitive - Practical
1) Combine sociology with other social sciences such as psychology, philosophy and anthropology, employ interdisciplinary approaches, and thereby develop new conceptualizations and interpretations.
1) Conceive the interdisciplinary interaction which the field is related with.
2) Interpret the knowledge about the field by integrating the information gathered from different disciplines and formulate new knowledge.
3) Solve the problem faced related to the field by using research methods.
1) Alanla ilgili kuramsal bilgileri analiz etme ve uygulamadaki yansımalarını değerlendirme becerisine sahiptir.
2) Sosyal ve davranış bilimleri alanına ilişkin kuramlara hakim ve bunlardan yola çıkarak çalışma hayatında rapor haline getirebilme ve akademik kurallara uygun eserler hazırlama bilgisine sahiptir.
3) Karar alma, kararı uygulama ve davranış haline getirmede alana ilişkin sahip olunan bilgileri kullanabilmek becerisine sahiptir.
4) Alana ilişkin elde edilen bilgileri, ilgili kişilere teorik ve pratik esasları ile aktarabilme yeteneğine sahiptir.
5) Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturur.
6) Alanındaki ulusal ve/veya uluslararası toplantılarda sözlü ve yazılı özgün sunumlar yapar.
7) Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunsalları tespit eder ve araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri geliştirir veya çözümler.
3 - Competences
Communication and Social Competence
1) Pursue national and international publications and innovations and thereby find solutions to problems using qualitative and quantitative data and publish and disseminate best practices.
2) Know, contribute to, and participate in current sociological debates, and be ready to go ahead with a third cycle program.
3) Have unbiased attitudes towards the universality of social rights and social justice, value high standards of quality, respect cultural values, promote environmental protection, health and work safety at work, and be open to change.
1) Communicate current developments and studies within the field to both professional and non-professional groups systematically using written, oral and visual techniques by supporting with quantitative and qualitative data.
2) Investigate, improve social connections and their conducting norms with a critical view and act to change them when necessary
3) Communicate with peers by using a foreign language at least at a level of European Language Portfolio B2 General Level.
4) Use advanced informatics and communication technology skills with software knowledge required by the field.
1) Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri, yazılı ve sözlü olarak aktarır.
2) Alanla ilgili çözüm önerilerini bilimsel verilerle desteklemek suretiyle yetkin olanlarla paylaşır.
3) Akademik çalışma ortamında bilgi paylaşma, ortak çalışma ve eleştirel yaklaşımları değerlendirebilme ve çalışmasına dahil edebilme yetkinliğine sahiptir.
4) Alanla ilgili bilgi ve uygulamaları, sosyal sorumluluk yaklaşımı çerçevesinde proje ve etkinliklere dönüştürür.
5) İş yaşamına dahil olduğunda kuramsal altyapı ve kavramsal zenginliğinin yarattığı farklılığı bireysel kariyerine yansıtır.
6) Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer.
7) Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
8) Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
Learning Competence
1) Evaluate knowledge and skills acquired at proficiency level in the field with a critical approach and direct the learning.
1) Alanla ilgili elde edilen bilgileri neden – sonuç ve eleştiri süzgecinden geçirerek değerlendirir.
2) Alanla ilgili bilgi ve uygulama eksikliklerini tespit eder.
3) Alanla ilgili ilgi ve isteği sürekli canlı tutabilecek seviyededir.
4) Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri katkıcı, sorgulayıcı ve üretici bir yaklaşımla değerlendirir, öğrenme gereksinimlerini belirler ve karşılar.
5) Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası yayınları takip eder.
6) Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe katkı üretecek biçimde yönlendirir.
7) Yaşamboyu öğrenme ve sorgulama bilincine sahiptir.
Field Specific Competence
1) Learn to conduct sociological research by using both qualitative and quantitative methods, select the subject, develop a research question, formulate a theoretical framework with variables and hypotheses, prepare questionnaires, collect and analyze data from a sample, write a research report, and disseminate the findings in professional fields of interest within a social, cultural, and ethical framework.
1) Audit the data gathering, interpretation, implementation and announcement stages by taking into consideration the cultural, scientific, and ethic values and teach these values.
2) Develop strategy, policy and implementation plans on the issues related to the field and assess the findings within the frame of quality processes.
3) Use the knowledge, problem solving and/or implementation skills in interdisciplinary studies.
1) Alanla ilgili bilgi ve birikimlerin oluşturulması (toplama, yorumlama ve sonuçların duyurulması) sürecinde toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.
2) Geleceğe yönelik tahminlerde bulunur.
3) Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
4) Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
5) Değişime ve yeniliğe karşı açık tutuma sahiptir.
6) Sosyal ve davranışsal olgulara dair görüşlerini alanın sağladığı yöntem ve bilgi kümesini kullanarak geliştirir ve olayları yorumlamada yetkinliğe sahiptir.
7) Alanında özümsediği bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, ulusal ve uluslararası düzeyde ve disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
Competence to Work Independently and Take Responsibility
1) Gain lifelong learning skills and competencies, use them in everyday life situations and professional contexts, and thereby develop, implement and manage projects, with socially responsible approaches.
2) Acquire skills and competencies for taking initiative in evaluating and changing norms while implementing decisions in social problem areas.
1) Independently conduct studies that require proficiency in the field.
2) Take responsibility and develop new strategic solutions as a team member in order to solve unexpected complex problems faced within the applications in the field.
3) Demonstrate leadership in contexts that require solving problems related to the field.
1) Alanla ilgili kuramsal bilgileri analiz etme ve uygulamadaki yansımalarını değerlendirme becerisine sahiptir.
2) Alanla ilgili uygulamada görülebilecek herhangi bir aksaklığı veya sorunu çözmek için bireysel ve ekip olarak sorumluluk yüklenir ve gerektiğinde inisiyatif alır.
3) Alanla ilgili her türlü proje veya hedefi planlar ve yönetir.
4) Takım çalışması sürecinde, gerekli gördüğü anda alması gereken liderlik sorumluluğunun bilincinde olduğunu gösterir.
5) Çalışma alanı ile ilgili vizyon, amaç ve hedef belirler.
6) Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi bireysel çalışma ya da ekip çalışması ile hazırlayıp yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.

Conjoined

1) Learn which concepts and theories in sociology are used in production of knowledge and how the knowledge produced is grounded in social reality.
2) Learn which sociological approaches and methods of analysis are used in which sociological fields and areas of specialization, and present and publish the original findings from these analyses, both individually and in teams, in accordance with academic principles.
3) Discuss critically cause and effect relationships used in sociological perspectives; thereby formulate visions, aims and targets by identifying gaps in the existing knowledge in their areas of interest.
4) Analyze and determine the formation, the structure and future development of such institutions as family, state, education and religion critically and scientifically; and develop policy proposals for implementation.
5) Gain lifelong learning skills and competencies, use them in everyday life situations and professional contexts, and thereby develop, implement and manage projects, with socially responsible approaches.
6) Combine sociology with other social sciences such as psychology, philosophy and anthropology, employ interdisciplinary approaches, and thereby develop new conceptualizations and interpretations.
7) Learn to conduct sociological research by using both qualitative and quantitative methods, select the subject, develop a research question, formulate a theoretical framework with variables and hypotheses, prepare questionnaires, collect and analyze data from a sample, write a research report, and disseminate the findings in professional fields of interest within a social, cultural, and ethical framework.
8) Acquire skills and competencies for taking initiative in evaluating and changing norms while implementing decisions in social problem areas.
9) Pursue national and international publications and innovations and thereby find solutions to problems using qualitative and quantitative data and publish and disseminate best practices.
10) Know, contribute to, and participate in current sociological debates, and be ready to go ahead with a third cycle program.
11) Have unbiased attitudes towards the universality of social rights and social justice, value high standards of quality, respect cultural values, promote environmental protection, health and work safety at work, and be open to change.