Istanbul Okan UniversityDegree Programs Master of Arts in Translation Studies with thesisGeneral Information For StudentsDiploma SupplementErasmus Policy StatementNational Qualifications
Master of Arts in Translation Studies with thesis
Master TR-NQF-HE: Level 7 QF-EHEA: Second Cycle EQF-LLL: Level 7

Program Outcomes

Classified

1 - Knowledge
Theoretical - Conceptual
1) Graduates are capable of analyzing, interpreting, and empirically evaluating translational facts using the theoretical-methodological approaches of the field of translation studies, of presenting acquired data in independent academic work, and of using relevant sources.
2 - Skills
Cognitive - Practical
1) Graduates effectively combine and integrate the information and knowledge of the field of expertise, in the practice of translation between the relevant language pairs.
2) Graduates develop translation skills relating to fields of expertise relevant to professional life and are capable of producing solutions to problems that may arise and of effectively applying such solutions, in the relevant language pairs.
3 - Competences
Competence to Work Independently and Take Responsibility
Field Specific Competence
1) Graduates can comprehend the interdisciplinary interaction of translation studies with other relevant disciplines and carry out joint research and studies with different disciplines.
2) Graduates are capable of using computer software as well as information and communication technologies at the level required by the areas of expertise.
3) Graduates possess a sound sense of vocational and ethical responsibility, have the implementation skills required by the specific conditions of professional life, and abide by academic, social and ethical values throughout all stages of collecting, interpreting, and presenting data.
4) Graduates are capable of carrying out disciplinary and interdisciplinary individual/collective research and studies.
5) Graduates are capable of using the expertise they acquire in the field of translation studies for the educational, cultural, or artistic enrichment of society.
Learning Competence
Communication and Social Competence

Program Gains Program Level

Program Outcomes TR-NQF-HE 7 (Master) Level Descriptors TR-NQF-HE Main Field Descriptors
22 - Humanities
1 - Knowledge
Theoretical - Conceptual
1) Graduates are capable of analyzing, interpreting, and empirically evaluating translational facts using the theoretical-methodological approaches of the field of translation studies, of presenting acquired data in independent academic work, and of using relevant sources.
1) Develop and deepen knowledge in the same or in a different field to the proficiency level based on Bachelor level qualifications.
2) Conceive the interdisciplinary interaction which the field is related with.
1) Beşeri bilimler alanında lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak aynı veya farklı bir alandaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.
2) Beşeri bilimler alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar ve farklı disiplinlerle ortak çalışmalar yürütür.
3) Beşeri bilimler alanında kazanılan lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak ilgili alandaki kaynakları etkin bir şekilde kullanır.
4) Beşeri bilimler alanlarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerini kullanır, kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2 - Skills
Cognitive - Practical
1) Graduates effectively combine and integrate the information and knowledge of the field of expertise, in the practice of translation between the relevant language pairs.
2) Graduates develop translation skills relating to fields of expertise relevant to professional life and are capable of producing solutions to problems that may arise and of effectively applying such solutions, in the relevant language pairs.
1) Conceive the interdisciplinary interaction which the field is related with.
2) Interpret the knowledge about the field by integrating the information gathered from different disciplines and formulate new knowledge.
3) Solve the problem faced related to the field by using research methods.
1) Beşeri bilimler alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
2) Beşeri bilimler alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar, çözümler ve yeni bilgiler oluşturur.
3) Beşeri bilimler alanında karşılaşılan sorunları en uygun araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak çözümler.
4) Beşeri bilimler alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgileri toplumun eğitim, kültür ve sanat seviyesinin yükseltilmesi yönünde kullanır.
3 - Competences
Competence to Work Independently and Take Responsibility
1) Independently conduct studies that require proficiency in the field.
2) Take responsibility and develop new strategic solutions as a team member in order to solve unexpected complex problems faced within the applications in the field.
3) Demonstrate leadership in contexts that require solving problems related to the field.
1) Beşeri bilimler alanıyla ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
2) Beşeri bilimler alanıyla ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni yaklaşımlar geliştirir.
3) Eğitim, kültür ve sanat alanlarında yürütülen çalışmalarda bireysel olarak bağımsız çalışır ve/veya ekip çalışmalarında sorumluluk alarak çözüm üretir.
4) Beşeri bilimler alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar; kişisel, kurumsal ve ekip çalışmalarını uzmanlık düzeyinde organize eder.
Field Specific Competence
1) Graduates can comprehend the interdisciplinary interaction of translation studies with other relevant disciplines and carry out joint research and studies with different disciplines.
2) Graduates are capable of using computer software as well as information and communication technologies at the level required by the areas of expertise.
3) Graduates possess a sound sense of vocational and ethical responsibility, have the implementation skills required by the specific conditions of professional life, and abide by academic, social and ethical values throughout all stages of collecting, interpreting, and presenting data.
4) Graduates are capable of carrying out disciplinary and interdisciplinary individual/collective research and studies.
5) Graduates are capable of using the expertise they acquire in the field of translation studies for the educational, cultural, or artistic enrichment of society.
1) Audit the data gathering, interpretation, implementation and announcement stages by taking into consideration the cultural, scientific, and ethic values and teach these values.
2) Develop strategy, policy and implementation plans on the issues related to the field and assess the findings within the frame of quality processes.
3) Use the knowledge, problem solving and/or implementation skills in interdisciplinary studies.
1) Beşeri bilimler alanıyla ilgili verileri toplar, yorumlar, uygular ve duyurulması aşamalarında bilimsel, kültürel, sanatsal, toplumsal ve etik değerleri gözeterek denetler ve bu değerleri anlatır.
2) Beşeri bilimler alanında strateji belirler, politika geliştirir, uygulama aşamalarını planlar ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
3) Beşeri bilimler alanında edindiği uzmanlık bilgisini ve problem çözme ve uygulama becerilerini disiplinler arası çalışmalarda kullanır.
Learning Competence
1) Evaluate knowledge and skills acquired at proficiency level in the field with a critical approach and direct the learning.
1) Beşeri bilimler alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
2) Sorumluluğu altındaki kişi ve grupların öğrenmesini yönlendirir.
Communication and Social Competence
1) Communicate current developments and studies within the field to both professional and non-professional groups systematically using written, oral and visual techniques by supporting with quantitative and qualitative data.
2) Investigate, improve social connections and their conducting norms with a critical view and act to change them when necessary
3) Communicate with peers by using a foreign language at least at a level of European Language Portfolio B2 General Level.
4) Use advanced informatics and communication technology skills with software knowledge required by the field.
1) Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer.
2) Beşeri bilimler alanındaki güncel gelişmeleri ve yürütülen projeleri, nicel ve nitel verilerle destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara uygun iletişim araçlarıyla aktarır.
3) Beşeri bilimler alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerilerini kullanarak toplumda kültür ve sanat duyarlılığını geliştirir.
4) Bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
5) Beşeri bilimler alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.

Conjoined

1) Graduates are capable of analyzing, interpreting, and empirically evaluating translational facts using the theoretical-methodological approaches of the field of translation studies, of presenting acquired data in independent academic work, and of using relevant sources.
2) Graduates can comprehend the interdisciplinary interaction of translation studies with other relevant disciplines and carry out joint research and studies with different disciplines.
3) Graduates effectively combine and integrate the information and knowledge of the field of expertise, in the practice of translation between the relevant language pairs.
4) Graduates develop translation skills relating to fields of expertise relevant to professional life and are capable of producing solutions to problems that may arise and of effectively applying such solutions, in the relevant language pairs.
5) Graduates are capable of using computer software as well as information and communication technologies at the level required by the areas of expertise.
6) Graduates possess a sound sense of vocational and ethical responsibility, have the implementation skills required by the specific conditions of professional life, and abide by academic, social and ethical values throughout all stages of collecting, interpreting, and presenting data.
7) Graduates are capable of carrying out disciplinary and interdisciplinary individual/collective research and studies.
8) Graduates are capable of using the expertise they acquire in the field of translation studies for the educational, cultural, or artistic enrichment of society.