Istanbul Okan UniversityDegree Programs Nükleer Tıp TeknikleriGeneral Information For StudentsDiploma SupplementErasmus Policy StatementNational Qualifications
Nükleer Tıp Teknikleri
Associate TR-NQF-HE: Level 5 QF-EHEA: Short Cycle EQF-LLL: Level 5

Program Outcomes

Classified

1 - Knowledge
Theoretical - Conceptual
1) To have basic theoretical and applied knowledge supported by textbooks containing up-to-date information in the field, application tools and other resources based on the qualifications gained at secondary education level.
2) Qualifications gained at secondary education level based on updated information, practice textbooks, equipment and other resources which are supported with basic theoretical and practical knowledge. The basic level in the field of theoretical and practical knowledge to a higher education level in the same field, or the ability to use skills in an area that is on the same level.
2 - Skills
Cognitive - Practical
1)
1.1) The basic level in the field of theoretical and practical knowledge to a higher education level in the same field, or the ability to use skills in an area that is on the same level. -Basic level knowledge and skills acquired in the field are using, interpret and evaluate data, identify problems, analyze, develop evidence-based solutions.
3 - Competences
Competence to Work Independently and Take Responsibility
1) In the field of basic level independently. -Field encountered in applications related to solve complex and unpredictable problems take responsibility as a team member. -Within the framework of a project activities towards the development of the ability to conduct.
Field Specific Competence
1) Collection of data related to the field, and announcement of the results of the stages of the social, scientific, cultural and ethical values. -Universality of social rights, social justice, quality and cultural values with environmental protection, occupational health and safety issues have sufficient consciousness.
Learning Competence
1) The basic level knowledge and skills acquired in the field to be able to evaluate critically, determine and respond to learning needs. -A higher education level in the same field of Study or an occupation in the same level. -Lifelong learning gained consciousness.
Communication and Social Competence
1) In the field with their thoughts and suggestions for solutions to the problems professionals and non-professionals. -A foreign language at least at the General level A2 of the European language portfolio monitor the developments in the field using and communicate with colleagues. -At least a minimum level of European computer driving license basic level software in conjunction with the information and communication technologies kullanabilm

Program Gains Program Level

Program Outcomes TR-NQF-HE 5 (Associate) Level Descriptors TR-NQF-HE Main Field Descriptors
72 - Health
1 - Knowledge
Theoretical - Conceptual
1) To have basic theoretical and applied knowledge supported by textbooks containing up-to-date information in the field, application tools and other resources based on the qualifications gained at secondary education level.
2) Qualifications gained at secondary education level based on updated information, practice textbooks, equipment and other resources which are supported with basic theoretical and practical knowledge. The basic level in the field of theoretical and practical knowledge to a higher education level in the same field, or the ability to use skills in an area that is on the same level.
1) Possess theoretical and practical knowledge supported by textbooks with updated information, practice equipments and other resource on basic level based on qualifications gained at secondary education level.
1) Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak sağlık alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2) Sağlık alanındaki temel bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
3) Etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini tanımlar.
2 - Skills
Cognitive - Practical
1)
1) Gain the skills to use basic level theoretical and practical knowledge acquired within the field in the same field of a higher education level or in a field of same level.
2) Interpret and evaluate data, define problems, do analysis, produce solutions based on proof with using basic level knowledge and practices gained within the field.
1) Sağlık alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm için planlanan çalışmalarda yer alır/sorumluluk alır.
2) Sağlık alanı ile ilgili temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.
3 - Competences
Competence to Work Independently and Take Responsibility
1) In the field of basic level independently. -Field encountered in applications related to solve complex and unpredictable problems take responsibility as a team member. -Within the framework of a project activities towards the development of the ability to conduct.
1) Conduct studies at basic level within the field independently.
2) Take responsibility as a team member in order to solve unexpected complex problems faced in the implementations within the field.
3) Conduct activities towards the development of subordinates within a project.
1) Sağlık alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.
2) Sağlık alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışır.
3) Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yönetir.
Field Specific Competence
1) Collection of data related to the field, and announcement of the results of the stages of the social, scientific, cultural and ethical values. -Universality of social rights, social justice, quality and cultural values with environmental protection, occupational health and safety issues have sufficient consciousness.
1) Possess social, scientific, cultural and ethic values on the stages of gathering, implementation and release of the results of data related to the field.
2) Possess sufficient consciousness about the issues of universality of social rights, social justice, quality, cultural values and also, environmental protection, worker's health and security.
1) Sağlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder.
2) Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve bu süreçlere katılır.
3) Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
4) Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
5) Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları ile topluma örnektir.
6) Diğer sağlık disiplinleri ile çalışabilme deneyimine sahiptir.
7) Mesleki ve etik değerleri gözeterek çözüm önerileri geliştirir.
Learning Competence
1) The basic level knowledge and skills acquired in the field to be able to evaluate critically, determine and respond to learning needs. -A higher education level in the same field of Study or an occupation in the same level. -Lifelong learning gained consciousness.
1) Evaluate the acquired knowledge and skills at basic level within the field with a critical approach, determine and respond to learning needs.
2) Direct the education received to a higher education level in the same field or to an occupation in the same level.
3) Gain awareness of lifelong learning.
1) Sağlık alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
2) Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirir.
3) Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir.
Communication and Social Competence
1) In the field with their thoughts and suggestions for solutions to the problems professionals and non-professionals. -A foreign language at least at the General level A2 of the European language portfolio monitor the developments in the field using and communicate with colleagues. -At least a minimum level of European computer driving license basic level software in conjunction with the information and communication technologies kullanabilm
1) Transfer the ideas based on the basic knowledge and skills acquired within the field through written and oral communication.
2) Share the ideas and solution proposals to problems about issues within the field with professionals and non-professionals.
3) Monitor the developments in the field and communicate with peers by using a foreign language at least at a level of European Language Portfolio A2 General Level.
4) Use informatics and communication technologies with at least a minimum level of European Computer Driving License Basic Level software knowledge.
1) Sağlık alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.
2) Sağlık alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
3) Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinliklere katkı verir.
4) Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.
5) Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
6) Sağlık alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki olayları izler ve gelişmelere duyarlıdır.

Conjoined

1) To have basic theoretical and applied knowledge supported by textbooks containing up-to-date information in the field, application tools and other resources based on the qualifications gained at secondary education level.
1) Qualifications gained at secondary education level based on updated information, practice textbooks, equipment and other resources which are supported with basic theoretical and practical knowledge. The basic level in the field of theoretical and practical knowledge to a higher education level in the same field, or the ability to use skills in an area that is on the same level.
1.2) The basic level in the field of theoretical and practical knowledge to a higher education level in the same field, or the ability to use skills in an area that is on the same level. -Basic level knowledge and skills acquired in the field are using, interpret and evaluate data, identify problems, analyze, develop evidence-based solutions.
3) In the field of basic level independently. -Field encountered in applications related to solve complex and unpredictable problems take responsibility as a team member. -Within the framework of a project activities towards the development of the ability to conduct.
4) The basic level knowledge and skills acquired in the field to be able to evaluate critically, determine and respond to learning needs. -A higher education level in the same field of Study or an occupation in the same level. -Lifelong learning gained consciousness.
5) In the field with their thoughts and suggestions for solutions to the problems professionals and non-professionals. -A foreign language at least at the General level A2 of the European language portfolio monitor the developments in the field using and communicate with colleagues. -At least a minimum level of European computer driving license basic level software in conjunction with the information and communication technologies kullanabilm
6) Collection of data related to the field, and announcement of the results of the stages of the social, scientific, cultural and ethical values. -Universality of social rights, social justice, quality and cultural values with environmental protection, occupational health and safety issues have sufficient consciousness.