Istanbul Okan UniversityDegree Programs Survey And CadastreGeneral Information For StudentsDiploma SupplementErasmus Policy StatementNational Qualifications
Survey And Cadastre
Associate TR-NQF-HE: Level 5 QF-EHEA: Short Cycle EQF-LLL: Level 5

Program Outcomes

Classified

1 - Knowledge
Theoretical - Conceptual
1) He/she knows main topics about profession with also has knowledge and awareness about social resposibility, ethical values and princibles of profession.
2) He/she knows main topics, expertising, legislation and urban reneval issues about real estate.
2 - Skills
Cognitive - Practical
1) He/she has knowledge about basic mathematichal computing and problem solving about the issues of profession.
2) He/she has command of application all kinds of engineering project to area.
3 - Competences
Communication and Social Competence
1) He/ she has knowledge about algorithm, basic programming, data structures and types, database management systems spatial database for operation of the software which are required by profession.
Learning Competence
1) He/she has knowledge about all measurement, calculation, and exercising in the fields of survey and cadastre.
Field Specific Competence
1) He/she has knowledge about legislation, ability of follow the changes and has command of the process in the fields of survey and cadastre.
Competence to Work Independently and Take Responsibility
1) He/she has ability to use technological tools and programs, know working and scientific principles of these technology that existed in profession area

Program Gains Program Level

Program Outcomes TR-NQF-HE 5 (Associate) Level Descriptors TR-NQF-HE Main Field Descriptors
58 - Architecture and building
1 - Knowledge
Theoretical - Conceptual
1) He/she knows main topics about profession with also has knowledge and awareness about social resposibility, ethical values and princibles of profession.
2) He/she knows main topics, expertising, legislation and urban reneval issues about real estate.
1) Possess theoretical and practical knowledge supported by textbooks with updated information, practice equipments and other resource on basic level based on qualifications gained at secondary education level.
1) İlgili alanlarda ortaöğretimde kazanılan yetkinlikler temelinde kapsamlı, uzmanlaşmış, olgusal ve kavramsal bilgiye sahip olur ve bu bilginin sınırları tanımlar.
2 - Skills
Cognitive - Practical
1) He/she has knowledge about basic mathematichal computing and problem solving about the issues of profession.
2) He/she has command of application all kinds of engineering project to area.
1) Gain the skills to use basic level theoretical and practical knowledge acquired within the field in the same field of a higher education level or in a field of same level.
2) Interpret and evaluate data, define problems, do analysis, produce solutions based on proof with using basic level knowledge and practices gained within the field.
1) Somut ve soyut problemlere yaratıcı çözümler geliştirebilmek için gerekli mantıksal, sezgisel, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerileri ile pratik becerilere sahiptir.
2) Sözlü ve yazılı anlatım becerileri ile konvansiyonel ve sayısal ortamlarda görsel/ grafik anlatım ve modelleme becerilerine sahiptir.
3 - Competences
Communication and Social Competence
1) He/ she has knowledge about algorithm, basic programming, data structures and types, database management systems spatial database for operation of the software which are required by profession.
1) Transfer the ideas based on the basic knowledge and skills acquired within the field through written and oral communication.
2) Share the ideas and solution proposals to problems about issues within the field with professionals and non-professionals.
3) Monitor the developments in the field and communicate with peers by using a foreign language at least at a level of European Language Portfolio A2 General Level.
4) Use informatics and communication technologies with at least a minimum level of European Computer Driving License Basic Level software knowledge.
1) Fikirlerini, proje ve çözüm önerilerini nicel ve nitel verilere dayandırarak ve iyi yapılandırılmış ve tutarlı bir biçimde akranlarına, danışmanlarına ve olası kullanıcılara/işverenlere sunar.
2) İçselleşmiş, kişisel, geniş kapsamlı bir dünya görüşünü dile getirir.
3) Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki gelişmeleri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar; dili, sembolleri, metinleri etkileşimli olarak kullanır.
4) Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımıyla birlikte alanının gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini etkileşimli olarak kullanır.
Learning Competence
1) He/she has knowledge about all measurement, calculation, and exercising in the fields of survey and cadastre.
1) Evaluate the acquired knowledge and skills at basic level within the field with a critical approach, determine and respond to learning needs.
2) Direct the education received to a higher education level in the same field or to an occupation in the same level.
3) Gain awareness of lifelong learning.
1) Daha ileri düzeyde öğrenme için gerekli öğrenme ihtiyaçlarını belirler.
2) Enformasyonun doğası, teknik altyapısı ve sosyal, kültürel ve ideolojik bağlamı ve etkileri üzerinde eleştirel ve eytişimsel (diyalektik, eleştirel, karşı tez ve sentez üretebilen) düşünür (karar verme ve bilgiye dayalı, sorumlu eylem için gerekli öğrenme becerilerine sahip olur, seçenekleri kavrar, tartışır, eldeki seçenekler üstünde sentez üretir, fikir oluşturur.)
3) Geleceğe yönelik olur, kişisel ve mesleki gelişimi için gerekli motivasyona ve öğrenme becerilerine sahip olur, bunun için planlar yapar ve bunları uygular.
4) Yaşam boyu öğrenme bilinciyle hareket eder.
Field Specific Competence
1) He/she has knowledge about legislation, ability of follow the changes and has command of the process in the fields of survey and cadastre.
1) Possess social, scientific, cultural and ethic values on the stages of gathering, implementation and release of the results of data related to the field.
2) Possess sufficient consciousness about the issues of universality of social rights, social justice, quality, cultural values and also, environmental protection, worker's health and security.
1) Soyut ve somut problemler için yaratıcı yanıtlar/çözümler geliştirir.
2) Alanıyla ilgili süreçlerde, olası toplumsal ve etik sonuçlarını dikkate alarak karar verebilmek için gerekli temeli oluşturacak verileri toplar, değerlendirir ve yorumlar.
3) İlgili toplumsal, bilimsel ve etik sorunların bilgisine dayanarak yargıya varır.
Competence to Work Independently and Take Responsibility
1) He/she has ability to use technological tools and programs, know working and scientific principles of these technology that existed in profession area
1) Conduct studies at basic level within the field independently.
2) Take responsibility as a team member in order to solve unexpected complex problems faced in the implementations within the field.
3) Conduct activities towards the development of subordinates within a project.
1) Çalışma ve öğrenim ortamlarında bağımsız hareket eder ve sorumluluk alır, bir proje hazırlar ve yürütür.
2) Proje geliştirirken yaratıcılık sergiler.
3) Öğrenme ortamlarında karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
4) Kendi başarımını ve başkalarınınkini değerlendirir ve geliştirir.

Conjoined

1) He/she knows main topics about profession with also has knowledge and awareness about social resposibility, ethical values and princibles of profession.
2) He/she has knowledge about basic mathematichal computing and problem solving about the issues of profession.
3) He/ she has knowledge about algorithm, basic programming, data structures and types, database management systems spatial database for operation of the software which are required by profession.
4) He/she has knowledge about all measurement, calculation, and exercising in the fields of survey and cadastre.
5) He/she has knowledge about legislation, ability of follow the changes and has command of the process in the fields of survey and cadastre.
6) He/she has ability to use technological tools and programs, know working and scientific principles of these technology that existed in profession area
7) He/she knows main topics, expertising, legislation and urban reneval issues about real estate.
8) He/she has command of application all kinds of engineering project to area.