Istanbul Okan UniversityDegree Programs Private LawGeneral Information For StudentsDiploma SupplementErasmus Policy StatementNational Qualifications
Private Law
PhD TR-NQF-HE: Level 8 QF-EHEA: Third Cycle EQF-LLL: Level 8

Program Outcomes

Classified

1 - Knowledge
Theoretical - Conceptual
1) To reach the original and innovative definitions and qualifications related to the concepts, institutions and methods of private law and sub-disciplines of private law
2) Based on theoretical and applied information, developing solutions for law enforcement
3) To evaluate and use the knowledge at the level of expertise acquired from the field of private law and sub-disciplines of private law with a systematic approach
4) Developing new ideas and methods in private law and sub-disciplines using high level mental processes such as creative and critical thinking, problem solving and decision making.
5) To establish functional interaction in solving problems arising from legal theory and practice and affecting social life
6) Taking part in national or international projects and / or developing new projects
7) Expressing their results in an academic language, orally and in writing, by producing original thoughts and research.
8) Following up-to-date information and developments in the field from domestic and foreign sources, evaluation, evaluation and use with a systematic approach
9) Publishes international and national publications related to the field and presents papers at conferences
2 - Skills
Cognitive - Practical
3 - Competences
Communication and Social Competence
Learning Competence
Field Specific Competence
Competence to Work Independently and Take Responsibility

Program Gains Program Level

Program Outcomes TR-NQF-HE 8 (PhD) Level Descriptors TR-NQF-HE Main Field Descriptors
38 - Law
1 - Knowledge
Theoretical - Conceptual
1) To reach the original and innovative definitions and qualifications related to the concepts, institutions and methods of private law and sub-disciplines of private law
2) Based on theoretical and applied information, developing solutions for law enforcement
3) To evaluate and use the knowledge at the level of expertise acquired from the field of private law and sub-disciplines of private law with a systematic approach
4) Developing new ideas and methods in private law and sub-disciplines using high level mental processes such as creative and critical thinking, problem solving and decision making.
5) To establish functional interaction in solving problems arising from legal theory and practice and affecting social life
6) Taking part in national or international projects and / or developing new projects
7) Expressing their results in an academic language, orally and in writing, by producing original thoughts and research.
8) Following up-to-date information and developments in the field from domestic and foreign sources, evaluation, evaluation and use with a systematic approach
9) Publishes international and national publications related to the field and presents papers at conferences
1) Develop and deepen the current and advanced knowledge in the field with original thought and/or research and come up with innovative definitions based on Master's degree qualifications.
2) Conceive the interdisciplinary interaction which the field is related with ; come up with original solutions by using knowledge requiring proficiency on analysis, synthesis and assessment of new and complex ideas.
1) Kamu hukuku ve özel hukuk alanlarında ve alt disiplinlerine ait kavram, kurum ve yöntemlere ilişkin güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve bu kavram, kurum ve yöntemlere ilişkin yenilik içeren özgün tanım ve nitelemelere ulaşır.
2) Kamu hukuku ve özel hukuk alanları ve alt disiplinlerine ait kuram ve uygulamayı, edindiği araştırma ve/veya uzmanlık düzeyindeki bilgileri kullanarak analiz eder, değerlendirir ve buradan hareketle yeni ve özgün sonuç ve düşüncelere ulaşır.
2 - Skills
Cognitive - Practical
1) Evaluate and use new information within the field in a systematic approach.
2) Develop an innovative knowledge, method, design and/or practice or adapt an already known knowledge, method, design and/or practice to another field; research, conceive, design, adapt and implement an original subject.
3) Critical analysis, synthesis and evaluation of new and complex ideas.
4) Gain advanced level skills in the use of research methods in the field of study.
3) Kuramsal ve uygulamalı bilgilerden hareketle hukuk politikasına ilişkin çözüm önerileri geliştirir.
3 - Competences
Communication and Social Competence
1) Investigate and improve social connections and their conducting norms and manage the actions to change them when necessary.
2) Defend original views when exchanging ideas in the field with professionals and communicate effectively by showing competence in the field.
3) Ability to communicate and discuss orally, in written and visually with peers by using a foreign language at least at a level of European Language Portfolio C1 General Level.
1) Kamu hukuku ve özel hukuk alanlarında ve alt disiplinlerinde uzman olan kişiler ile bu alanlara ilişkin konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
2) Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak hukuk alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurar ve tartışır.
Learning Competence
1) Develop new ideas and methods in the field by using high level mental processes such as creative and critical thinking, problem solving and decision making.
1) Kamu hukuku ve özel hukuk alanlarında ve alt disiplinlerinde, yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.
Field Specific Competence
1) Contribute to the transition of the community to an information society and its sustainability process by introducing scientific, technological, social or cultural improvements.
2) Demonstrate functional interaction by using strategic decision making processes in solving problems encountered in the field.
3) Contribute to the solution finding process regarding social, scientific, cultural and ethical problems in the field and support the development of these values.
1) Hukuk kuram ve uygulamasından kaynaklanan ve toplumsal yaşamı etkileyen sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar.
2) Hukukçu olmanın gerektirdiği dürüstlük, adalet ve etik anlayışını yaygınlaştırma ve topluma egemen kılma yolunda faaliyette bulunur.
3) Hukuk alanındaki değerleri topluma tanıtarak, toplumda hukuk ve adalet bilincinin yerleşmesine ve bunun sürdürülebilmesi sürecine katkıda bulunur.
Competence to Work Independently and Take Responsibility
1) Contribute the progression in the field by producing an innovative idea, skill, design and/or practice or by adapting an already known idea, skill, design, and/or practice to a different field independently.
2) Broaden the borders of the knowledge in the field by producing or interpreting an original work or publishing at least one scientific paper in the field in national and/or international refereed journals.
3) Demonstrate leadership in contexts requiring innovative and interdisciplinary problem solving.
1) Kamu hukuku ve özel hukuk alanları ve alt disiplinlerinde mevcut bir kavram ya da kurumu yeni bir düşünce, yaklaşım ya da yöntemle değerlendirir ya da yeni bir kavram ya da kurumu özgün bir bakış açısıyla araştıran özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek hukuk kuram ve uygulamasına katkıda bulunur.
2) En az bir bilimsel makaleyi hukuk alanına özgü ulusal veya uluslararası hakemli ve/veya saygın dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek hukuk kuram ve uygulamasının gelişimine katkıda bulunur.

Conjoined

1) To reach the original and innovative definitions and qualifications related to the concepts, institutions and methods of private law and sub-disciplines of private law
2) Based on theoretical and applied information, developing solutions for law enforcement
3) To evaluate and use the knowledge at the level of expertise acquired from the field of private law and sub-disciplines of private law with a systematic approach
4) Developing new ideas and methods in private law and sub-disciplines using high level mental processes such as creative and critical thinking, problem solving and decision making.
5) To establish functional interaction in solving problems arising from legal theory and practice and affecting social life
6) Taking part in national or international projects and / or developing new projects
7) Expressing their results in an academic language, orally and in writing, by producing original thoughts and research.
8) Following up-to-date information and developments in the field from domestic and foreign sources, evaluation, evaluation and use with a systematic approach
9) Publishes international and national publications related to the field and presents papers at conferences